Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-14

Alexandria Pankkiiriliike Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ Lehdistötiedote 14..4.2021 kello 9.00

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ("Alexandria" tai "Yhtiö"), yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä, suunnittelee listautumisantia ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North") ("Listautuminen").

Alexandria tavoittelee Listautumisella nopeampaa kasvua ja liiketoiminnan laajentumismahdollisuuksia. Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. Lisäksi osakeannilla vahvistetaan Alexandrian pääomarakennetta ja vakavaraisuutta sekä parannetaan Yhtiön riskinsietokykyä ja mahdollistetaan Yhtiön kasvun kiihdyttäminen investoinnein. Listautuminen parantaa myös Alexandrian tunnettuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä edesauttaa Yhtiön uusasiakashankintaa sekä uusien työntekijöiden rekrytointia. Listautuminen lisää myös Alexandrian mahdollisuuksia motivoida ja sitouttaa Yhtiön nykyisiä ja tulevia työntekijöitä sekä sidonnais- ja vakuutusasiamiehiä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kautta, sekä mahdollistaa Yhtiön osakkeiden käyttämisen maksuvälineenä yritysjärjestelyissä.                           

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan noin [4,0] miljoonan euron osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita, sekä noin [4,0] miljoonan euron osakemyynnistä, jossa tietyt Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Yhtiö pyrkii näin ollen keräämään Osakeannilla noin [4,0 miljoonan] euron bruttovarat, jotka se aikoo käyttää liiketoiminnan kehitysinvestointeihin, pääomarakenteen vahvistamiseen ja mahdollisiin yritysjärjestelyihin.

Karri Kaitue, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Listautuminen on looginen jatkumo Alexandrian strategisen kehittämisen polulla. Listautuminen nopeuttaa yhtiön kasvua parantamalla tunnettuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tarjoamalla keinon parantaa henkilöstön sitouttamista. Listautuminen tarjoaa yhtiölle myös pääsyn pääomamarkkinoille, ja mahdollisuuden kiihdyttää kasvua myös yrityskaupoilla."

Jan Åkesson, toimitusjohtaja, kommentoi:

"Olemme jo nyt yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluiden tarjoajista, ja uskomme, että kasvavassa yksityissijoittajien markkinassa on jatkuvasti enemmän kysyntää henkilökohtaiselle ja asiantuntevalle sijoituspalvelulle. Meillä on yksilöllinen, laadukas sijoitusneuvontaprosessi, palkitut tuotteet, korkea asiakastyytyväisyys ja korkea suositteluaste. Listautuminen auttaa meitä kasvamaan nopeammin koko kansan varainhoitajana."

Alexandria lyhyesti

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Alexandria on erikoistunut sijoittamisen ja säästämisen ratkaisuihin, joiden avulla Yhtiön tavoitteena on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee sekä yksityissijoittajia että yhteisöjä. Alexandria-konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat rahastot, strukturoidut tuotteet, säästö- ja sijoitusvakuutukset ja yritysrahoitus. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, kiinteistöihin ja reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja, joukkovelkakirjalainamuotoisia strukturoituja tuotteita sekä kansainvälisten vakuutusyhtiöiden säästö- ja sijoitusvakuutuksia. Näiden lisäksi Alexandria tarjoaa joukkorahoitettua yritysrahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille. Maaliskuussa 2021 Finanssivalvonta myönsi Yhtiön tytäryhtiölle, Alexandria Rahastoyhtiö Oy:lle, toimiluvan omaisuudenhoitoon, ja Alexandria aloittaa tähän liittyen uuden varainhoitoliiketoiminnan vuoden 2021 aikana. Omaisuudenhoidon tavoitteena on tuoda laajempi palvelukokonaisuus asiakkaille sekä tarjota aidosti yksilöllinen lisäarvoa tuottava palvelukokemus. Alexandria-konsernin palveluksessa työskenteli 31.12.2020 yhteensä 111 henkilöä, joiden lisäksi Yhtiötä edusti 125 sidonnais- ja vakuutusasiamiestä. Yhtiöllä on laaja, 30 toimipisteen palveluverkosto, joka ulottuu Helsingistä Rovaniemelle, minkä ansiosta Alexandrian asiantuntijat pystyvät palvelemaan Yhtiön noin 35 000 asiakasta paikallisesti ja henkilökohtaisesti.

Vuonna 2020 Alexandria-konsernin liikeavaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli 34,8 miljoonaa euroa (2019: 29,9 miljoonaa euroa) liikevoiton (EBIT) ollessa 6,8 miljoonaa euroa (2019: 2,8 miljoonaa euroa). Vuosina 2010-2020 Alexandrian liikevaihto on kasvanut keskimäärin 8,9 prosenttia vuodessa (CAGR). Vuonna 2020 Yhtiön liiketoiminta-alueiden palkkiotuotot jakautuivat seuraavasti: rahastot 9,8 miljoonaa euroa (noin 28 %), strukturoidut tuotteet 16,4 miljoonaa euroa (noin 47 %), vakuutustuotteet 7,6 miljoonaa euroa (noin 22 %) ja vuonna 2019 aloitettu yritysrahoitus 0,6 miljoonaa euroa (noin 2 %).

Alexandrian strategia

Alexandria on kasvanut aktiivisuutensa ja henkilökohtaisen palvelunsa ansiosta liikevaihdoltaan ja asiakasmäärältään yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyrityksistä.

Alexandria on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan ja kasvanut panostamalla monikanavaiseen palvelumalliin, vahvistamalla asiakastyytyväisyyttä, tuomalla markkinoille uusia sijoitustuotteita, panostamalla korkeatasoiseen yksilölliseen sijoitusneuvontaan, sekä laajentamalla omistuspohjaansa. Alexandria jatkaa tämän uudistumiseen ja jatkuvan parantamisen malliin perustuvan kasvustrategian toteuttamista tavoitteenaan olla halutuin kumppani suomalaisille yksityissijoittajille ja kasvaa koko kansan varainhoitajana. Lisäksi Yhtiön tavoitteena on olla haluttu palveluntarjoaja, työnantaja, yhteistyökumppani ja sijoituskohde. Kattavien ja laadukkaiden tuotteiden tarjoaminen on strategian keskeinen osatekijä.

Alexandria toteuttaa kasvustrategiaansa ja parantaa kannattavuuttaan panostamalla valikoituihin painopistealueisiin. Alexandria vahvistaa asiakaskokemusta monikanavaisten palvelumallien, digitaalisilla kanavilla tehostetun palveluverkoston, laajenevan tuotevalikoiman ja korkealaatuisen sijoitusneuvontaprosessin avulla.

Lisäksi Alexandria varautuu nopeuttamaan kasvuaan sekä mahdollisten uusien liiketoimintojen että yritysjärjestelyjen avulla.

Alexandrian vahvuudet

Alexandrian johto uskoo alla esitettyjen tekijöiden olevan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja.

  • Vahva markkina-asema kasvavalla yksityissijoittajien varainhoitomarkkinalla

  • Kilpailukykyinen ja kehittyvä tuotevalikoima

  • Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta

  • Yksilöllinen, henkilökohtainen palvelu laajalle sijoittajajoukolle

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Alexandria on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

  • Liikevaihto: Liikevaihto ylittää 45 miljoonaa euroa;

  • Kannattavuus: Liikevoittoprosentti ylittää 20 prosenttia;

  • Hallinnoitava varallisuus: Alexandrian tavoite on kasvattaa hallinnoitava varallisuus yli 2,5 miljardiin euroon; ja

  • Osinko: Alexandrian osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 70 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja jatkuvasti kasvattaa osinkoa.

Alexandrian taloudellisia tunnuslukuja

Seuraavassa taulukossa esitetään Alexandria-konsernin keskeisiä tunnuslukuja (FAS).

[][][][][][]
(tuhatta euroa, ellei toisin 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
ilmaistu)
(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

Liikevaihto 34 836[1)] 29 932[1)]
Liikevoitto oikaistuna 7 167 2 795
liikearvon poistoilla (EBITA)
Liikevoitto (EBIT) 6 752[1)] 2763[1)]
Tilikauden tulos 3 883[1)] 408[1)]
Oman pääoman tuotto (ROE), % 32,0 15,4
Omavaraisuusaste, % 61,2 49,3
Osakekohtainen tulos, euroa 30,6 3,7
Osakekohtainen tulos ilman 33,9 4,0
konserniliikearvon poistoja,
euroa
Asiakasmäärä kauden lopussa, 35 34
tuhatta
Henkilöstön lukumäärä kauden 111 155
lopussa
Henkilöstö ja 236 280
sidonnaisasiamiehet yhteensä
kauden lopussa

_______________________

1) Tilintarkastettu.

Tietoa listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita, ja osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Yhtiön hallitus, johto ja Ajanta Oy sitoutuvat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Oma Säästöpankki Oyj ja tietyt muut sijoittajat ovat yhteensä, tietyin edellytyksin ja ehdoin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita noin 3,5 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa.

Oaklins Merasco Oy toimii suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja listautumisen toteutuessa First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Miltton toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

Yhtiö järjestää lehdistötilaisuuden tänään 14.4.2021 kello 11.00 alkaen etäyhteyden välityksellä. Lehdistötilaisuus järjestetään yhteistyössä Nasdaq Helsingin kanssa. 

Lehdistötilaisuuteen liitytään alla olevan Microsoft Teams -linkin kautta.

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlYjllYjgtMmZlYy00MTdmLTg3ZWItYWJjOWZhZWQ4ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0b75e95-684a-45e3-8d2d-53fa2a6a513f%22%2c%22Oid%22%3a%22ca62c652-7285-4c9e-9d40-110d5a995133%22%7d)

 

Lisätietoja:

Karri Kaitue

hallituksen puheenjohtaja

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Puh. 040 5015054

karri.kaitue@feon.fi

 

Jan Åkesson

toimitusjohtaja

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Puh. 040 7312325

jan.akesson@alexandria.fi

 

Tietoa ankkurisijoittajista

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö perustettiin vuonna 1933 hoitamaan vuorineuvos Gösta Serlachiuksen (1876-1942) keräämää taidekokoelmaa. Perustamisvaiheessa Gösta Serlachius lahjoitti säätiölle G.A. Serlachius Oy:n osakkeita, joista muodostui säätiön alkupääoma. Säätiön toimintaan on voimakkaasti vaikuttanut Gösta Serlachiuksen tausta liike-elämässä ja eritoten suomalaisessa metsäteollisuudessa, minkä seurauksena säätiölle on kertynyt merkittävä sijoitussalkku. Säätiö tekee aktiivisesti sijoituksia suomalaisiin yrityksiin ja innovaatioihin, ja tähän päivään saakka säätiön toiminta ja sen taidehankinnat on voitu turvata sijoitustuottojen turvin. Säätiöstä on muodostunut merkittävä kulttuuriyhteisö, joka museo...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.