Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Alfa Laval: Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 28 april 2014 kl. 16.00 i Färs & Frosta Sparbank Arena,
Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering
till stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare
förtäring.

Program för aktieägare

I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se
produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen
börjar med samling vid Färs & Frosta Sparbank Arena, senast klockan
13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till
produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen.
Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen
skall ske i samband med anmälan till årsstämman.

13.30 Buss avgår från Färs & Frosta Sparbank Arena till Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund
15.00 Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
15.30 Inregistrering till årsstämman påbörjas
16.00 Årsstämman öppnas

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt skall

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
tisdagen den 22 april 2014, och

· dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB - jämte eventuella
biträden (dock högst två) - senast tisdagen den 22 april 2014, gärna
före kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd tisdagen den 22
april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste underrätta förvaltaren.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

· per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,
· genom e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,
· per fax: 046-36 71 87,
· på hemsida: www.alfalaval.com, eller
· per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst
två) uppges. Vid anmälan skall också anges önskemål om att delta i
visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare skall
senast vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i
original som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett
år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år).
Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box
73, 221 00 LUND och finns också tillgänglig på bolagets hemsida,
www.alfalaval.com. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person
skall dessutom överlämna registreringsbevis senast vid stämman. För
att underlätta inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis
skickas (dock ej i elektronisk form) in till Alfa Laval AB i samband
med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att
tidigast den 23 april 2014 skicka ett inträdeskort som skall uppvisas
vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns
yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2013 beslutade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

10. Beslut

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Redogörelse för valberedningens arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall väljas av stämman samt av revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i
bolaget.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger
utses till ordförande vid årsstämman 2014.

Punkt 10 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2013 med tre (3)
kronor och sjuttiofem (75) öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt
till utdelning föreslås fredagen den 2 maj 2014. Om stämman beslutar
enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 7 maj 2014.

Punkt 12 -14

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara nio utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara 4 575 000 kronor (4 395 000 kronor) att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

1 250 000 kronor
· Ordförande (1 175 000 kronor)
475 000 kronor (460 000 kronor)
· Övriga ledamöter

Förutom det föreslagna arvodet till de styrelseledamöter, som är valda
av stämman och som inte är anställda av bolaget, föreslås även att
nedan nämnda arvoden skall utgå till de utav dessa ledamöter som är
ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna
arvodena är följande:

+--------------------------+----------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |150 000 kronor (150 000 kronor)|
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+----------------------------------+
|Tillägg för ledamot i |100 000 kronor (100 000 kronor)|
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+----------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+----------------------------------+
|Tillägg för ledamot av |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+----------------------------------+

Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2013.

Valberedningen föreslår att under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Alfa Laval AB och efter skriftlig
överenskommelse mellan Alfa Laval AB och ett av ledamoten helägt
(svenskt) aktiebolag kan Alfa Laval AB medge att styrelsearvodet
faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker
ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala
avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Arne
Frank, Björn Hägglund, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing,
Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Lars Renström.

Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i
styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör
i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt
redogörelse för valberedningens arbete finns på Alfa Laval AB:s
hemsida, www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på
stämman.

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorerna Helene Willberg
och Håkan Olsson Reising väljs till bolagets revisorer för det
kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman
2015. Valberedningen föreslår också att auktoriserade revisorerna
David Olow och Duane Swanson väljs till bolagets revisorssuppleanter
för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av
årsstämman 2015.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt
koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för
ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna
godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal
för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta
utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en
kompetent företagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett
utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som skall beslutas av årsstämman och ge
förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för
verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande
löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter
ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor
avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande
befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande
direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen.

3. Fast ersättning

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

4. Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig
ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett
långsiktigt incitamentsprogram.

(i) Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 30 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.

(ii) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket riktas till ma...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.