Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Alfa Laval: Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 23 april 2018 kl. 16.00 på Sparbanken Skåne Arena,
Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering
till stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare
förtäring.

Program för aktieägare
I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se
produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen
börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast klockan 13.30.
Bussar kommer sedan att transportera besökarna till
produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen.
Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen
ska ske i samband med anmälan till årsstämman.

13.30 Buss avgår från Sparbanken Skåne Arena till Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund
15.00 Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
15.30 Inregistrering till årsstämman påbörjas
16.00 Årsstämman öppnas

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per tisdagen den 17 april 2018, och

· dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB - jämte eventuella
biträden (dock högst två) - senast tisdagen den 17 april 2018, gärna
före kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd tisdagen den 17 april
2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske

· per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund,
· per e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,
· på hemsida: www.alfalaval.com/sv/investerare, eller
· per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst
två) uppges. Vid anmälan ska också anges önskemål om att delta i
visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast
vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som
vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte
anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Blankett för
fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00
Lund och finns också tillgänglig på bolagets hemsida,
www.alfalaval.com/sv/investerare/ bolagsstyrning/arsstammor
(http://www.alfalaval.com/sv/investerare/%20bolagsstyrning/arsstammor).
Ombud eller ställföreträdare för juridisk person ska dessutom
överlämna registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta
inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas in (dock ej
i elektronisk form) till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som
bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast den 18 april
2018 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

10. Beslut

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Redogörelse för valberedningens arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om valberedning.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger
utses till ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 10 (b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2017 med fyra (4)
kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt
till utdelning föreslås onsdagen den 25 april 2018. Om stämman
beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas
genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 30 april 2018.

Punkt 12 -14
Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara
sju utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter
föreslås vara två.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara 5 035 000 kronor (5 250
000 kronor) att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte
är anställda av bolaget, enligt följande:

1 675 000 kronor (1 575 000 kronor)
· Ordförande
560 000 kronor (525 000 kronor)
· Övriga ledamöter

Förutom det föreslagna arvodet till styrelseledamöter föreslås även
att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter som är
ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna
arvodena är följande:

+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |175 000 kronor(175 000 kronor) |
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ledamot i |125 000 kronor (125 000 kronor)|
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ledamot av |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+

Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2017.
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Finn
Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Margareth Øvrum och Anna
Ohlsson-Leijon för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Nyval
föreslås av Henrik Lange. Arne Frank gick tragiskt bort under 2017
och Ulla Litzén har avböjt omval.

Henrik Lange är 56 år och har internationell civilekonomexamen från
City University Business School, London, och från Göteborgs
Universitet. Henrik Lange är sedan 2015 verkställande direktör i
Gunnebo AB. Han har tidigare arbetat inom SKF-koncernen där han har
haft olika ledande befattningar i bolaget, såsom ekonomi- och
finansdirektör samt ansvarig för Industrial Market. Mellan åren 2000
och 2003 var han verkställande direktör i Johnson Pump, Sverige.
Henrik Lange är för tillfället styrelseledamot i bland annat Velux
A/S.

Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i
styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör
i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt
valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Laval AB:s hemsida,
www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att auktoriserade revisorerna Staffan Landén och
Karoline Tedevall väljs till bolagets revisorer för det kommande
året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Valberedningen föreslår vidare att auktoriserade revisorerna Henrik
Jonzén och Nina Bergman väljs till bolagets revisorssuppleanter för
det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av
årsstämman 2019.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt
koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för
ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna
godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal
för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta
utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds
Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en
kompetent företagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett
utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman och ge
förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för
verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande
löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter
ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor
avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande
befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande
direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen.

3. Fast ersättning
Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens ansvarsområde och prestation.

4. Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig
ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett
långsiktigt incitamentsprogram.

(i) Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan maximalt 40 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Ut...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.