Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

Aligera AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIGERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Aligera AB (publ), 559026-8024, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 27 april kl. 11 på Bolagets
kontor med adress Grev Turegatan 18, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast fredagen den 21 april 2017; och

· dels senast fredagen den 21 april 2017 kl. 16.00 anmäla sig
skriftligen per brev till Aligera AB (publ), Grev Turegatan 18, 114
46, Stockholm, via mail till kristoffer.lofgren@aligera.se eller per
telefon till 0708-614968. I anmälan ska uppges aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan
bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets
webbplats, www.aligera.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
2. Val av styrelseledamöter samt av revisorer.
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier.

4. Avslutande av stämman.
Beslutsförslag i korthet:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Kristoffer Exander föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat
disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett årligt
styrelsearvode om tre prisbasbelopp för styrelseordföranden samt
vardera två prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i koncernen samt att arvode till revisorerna ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter
utan styrelsesuppleant, dels att Jörgen Bender, Stefan Björk, Anders
Hulgårdh, Bo Svefors och Kristoffer Exander omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt omval av Kristoffer Exander som
styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
org. nr 556029-6740, ("PwC"). PwC har meddelat att för det fall PwC
väljs, kommer PwC att utse Bengt Kron till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande
årsstämma, besluta om nyemission av A-aktier och B-aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra
företagsförvärv och kapitalanskaffning för Bolagets rörelse.

Om bemyndigandet används för beslut om riktade nyemissioner mot
kontant betalning ska emissionskursen vara marknadsmässig med
beaktande av sedvanlig marknadsmässig rabatt och antalet emitterade
aktier får inte överstiga trettio (30) procent av totala antalet
utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för nyemissionen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att på bolagsstämman begära att
styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets
förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt
sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan.
Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att
behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, samt på dess
hemsida, www.aligera.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna
skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 12 000 000, varav 1
080 000 aktier av serie A och 10 920 000 av serie B aktier. Aktie av
serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 21 720 000. Bolaget innehar inga
egna aktier.

__________________

Stockholm i mars 2017

Aligera AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, var god kontakta

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 80 05 00
E-post: jonas.sandberg@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 28 Mars 2017 kl. 10:00 CET.

Om Aligera

Aligera AB (publ) är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom
förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i
nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med
ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav
grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid
och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva
vindlägen.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aligera-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-aligera...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.