Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Alimak Group AB: Alimak Group kallar till årsstämma

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma
torsdagen den 11 maj 2017. För mer detaljerad information om
innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till
årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB

Alimak Group AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017
klockan 16.00 på Klara Strand, lokal Sankta Clara,
Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. Registreringen börjar klockan
15.00. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress
Årsstämman i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101
23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan
klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats,
www.alimakgroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma,
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Stämmans avslutande
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:
Roger Hagborg, Triton, (valberedningens ordförande); Johan Lannebo,
Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Fraser Maingay,
York Capital Management; samt Anders Thelin, Alimak Groups
styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 11 maj 2017:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Thelin ska utses
till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter
utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en
revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520
000 kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat), för tiden till
slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.
Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i
revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000
kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i
ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Carl Johan Falkenberg, Anders
Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren, Anders Thelin och Helena
Nordman-Knutson som styrelseledamöter. Till styrelseordförande
föreslås omval av Anders Thelin. Information om föreslagna
styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats,
www.alimakgroup.com.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens
förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken
valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till
revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit
tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i
revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens
förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn
Rickard Andersson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
(punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 2 004 574
696 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en
utdelning om 86 652 578 kronor, vilket motsvarar 1,60 kronor per
aktie, och att återstående belopp om 1 917 922 118 kronor balanseras
i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den
15 maj 2017. Beräkningen av utdelning per aktie är baserad på att
full teckning och tilldelning sker i den pågående emissionen, som
styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om den 8
mars 2017, i sådan tid att aktierna berättigar till utdelning. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas
ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 18 maj 2017.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Alimak Group AB har etablerade principer och former för ersättning
till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättningsutskott
beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former
för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att
stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till bolagets Chief Executive Officer (CEO) och
andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
Alimak Groups medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för
avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar
görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer
i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ett
kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att
attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att
uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt
balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt
konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på
ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en
väl avvägd kombination av fast lön, årlig variabel lön, långsiktigt
incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor
vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte variabel
lön och andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara
marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen verkar
och är anställd. Den totala nivån på ersättningen ska ses över
årligen för att säkerställa att den ligger i linje med marknaden för
likvärdiga positioner inom den relevanta geografiska marknad som
individen befinner sig i.

Kompensationen skall vara baserad på prestation. Den bör därför
innehålla en kombination av fast lön och variabel lön, där den
rörliga ersättningen utgör en relativt stor del av den totala
kompensationen men är begränsad till ett förutbestämt maximalt
belopp.

I årsredovisningen anges den totala ersättningen och de övriga
förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

Ersättning och ersättningsformer

Bolagets ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i
syfte att skapa en väl avvägd kompensation som stödjer kort- och
långsiktig målstyrning och verkar för måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs
ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i
relevant befattning.

Short Term Incentive/Årlig variabel lön

Ledande befattningshavare har en årlig variabel lön som utfaller på
helårsbasis. Den årliga variabla lönen är rörlig och strukturerad som
en procentsats av den fasta lönen. Mål för variabel lön ska i första
hand vara relaterade till utfall av finansiella mål för bolaget samt
eventuella tydligt definierade individuella mål avseende specifika
arbetsuppgifter. De senare används för att säkerställa fokus på icke
finansiella mål av särskilt intresse.

Finansiella mål för den variabla lönen fastställs årligen av styrelsen
i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärsstrategi
och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer
ersättningsutskottet de av bol...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.