Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-15

Alimak Group AB: Alimak Group kallar till extra bolagsstämma

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare i samband med förvärvet
av Avanti Wind Systems, har styrelsen för Alimak Group AB (publ)
fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att
erhålla ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission
av aktier på upp till 800 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Alimak Groups extra bolagsstämma äger rum måndagen den 23 januari 2017
klockan 15.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i
Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30, då
även kaffe serveras.

Närmare detaljer beträffande förslaget till stämman om
emissionsbemyndigande framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet
nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB

Alimak Group AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 23
januari 2017 klockan 15.00 på Tändstickspalatset, Västra
Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.30.
Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 januari 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 17 januari 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Extra
bolagsstämma i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101
23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan klockan
09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com

Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 januari 2017.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande
enligt i huvudsak följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska inte kunna
ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med
stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna
nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 800 miljoner
kronor. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med
kontant betalning.

Skälet till förslaget är att optimera bolagets kapitalstruktur och att
möjliggöra strategiska initiativ.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra
formella krav.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande kommer att
finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats
www.alimakgroup.com senast från och med den 2 januari 2017 och
skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Det fullständiga förslaget
kommer dessutom att finnas tillgängligt på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 43 326 289 aktier vilket motsvarar totalt 43 326 289
röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan
göra det till Sofia Wretman (kommunikations- och IR-chef), med post
till adressen Alimak Group AB, Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm
eller med e-post till adressen sofia.wretman@alimakhek.com

____________

Stockholm i december 2016

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information:
Sofia Wretman, IR-chef, Alimak Group, Telefon: +46 8 402 14 41

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2016 kl.
08.00 CET.

Om Alimak Group
Alimak är en ledande global industrikoncern inom design, utveckling,
tillverkning, distribution och underhåll av vertikala
transportlösningar baserade på kuggstångsdrift och linhiss-teknologi.
Bolaget tillhandahåller högkvalitativa hissar och plattformar,
framförallt inom industri- och byggsektorn. Alimak har en global
försäljnings-, service- och distributionsplattform i över 90 länder
och starka marknadspositioner. Bolaget har en väletablerad och stabil
eftermarknadsverksamhet och dess globala installerade bas om nära 22
000 enheter ger Alimak unik förståelse för kundernas behov. Alimak
grundades 1948, har sitt huvudkontor i Stockholm och sysselsätter
nära 1200 personer över hela världen. Alimak är noterat på Nasdaq
Stockholm. www.alimakgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/alimak-group-kallar-till-ext...
http://mb.cision.com/Main/12476/2150532/604105.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.