Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Alimak Group AB: Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 9 maj 2019

Alimak Group AB höll under torsdagen den 9 maj 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 2,75 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen
den 13 maj 2019. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
torsdagen den 16 maj 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Jan Svensson, Anders Jonsson,
Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson samt
nyvalde Sven Törnkvist. Stämman omvalde Jan Svensson till styrelsens
ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa
årsstämma, med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310
000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning
med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000
kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i
ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga
medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI
2019)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom Alimak-koncernen, LTI 2019. Programmet har en
löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i Alimak-aktier. Varje förvärvad
Alimak-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod
vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier förutsatt att vissa
villkor uppfylls, däribland ett prestationsmål rörande vinst per
aktie.

Totalt kan högst 73 500 Alimak-aktier tilldelas deltagarna i LTI 2019
vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i
Alimak. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna
får tillgodoräkna sig en värdestegring om maximalt 300 procent av den
genomsnittliga aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och en genomsnittlig aktiekurs
under programmets anmälningstid på 135 kronor (vilket innebär att
deltagarnas vinst begränsas om aktiekursen överstiger 540 kronor vid
programmets slut) kan kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala
avgifter, maximalt uppgå till cirka 22 miljoner kronor, vilket på
årsbasis motsvarar cirka 7 miljoner kronor. Under samma
förutsättningar men med antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent
beräknas den totala kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala
avgifter, uppgå till högst cirka 11 miljoner kronor, vilket på
årsbasis motsvarar 4 miljoner kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
årsstämman 2020, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna
aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna
aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt
uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av
egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom
det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är:

(i) att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,

(ii) att möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018, LTI 2019 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt

(iii) att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018, LTI 2019 och för framtida incitamentsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske för att uppfylla i punkt
(i) nämnt syfte och för att möjliggöra avyttring av aktier för att
täcka kostnader för LTI 2018 och 2019. Överlåtelser får ske antingen
på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier
som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman också om
överlåtelse av högst 73 500 egna aktier till deltagare i LTI 2019 på
de villkor och under de förutsättningar som gäller för
incitamentsprogrammet.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala
transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100
länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på
vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för
kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre
kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs
under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak
Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar,
servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen.
Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i
Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och
2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/kommunike-fran-alimak-group...
https://mb.cision.com/Main/12476/2807261/1041106.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.