Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Allenex AB: Kalllelse till Allenex Årsstämma 2014

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014, klockan 16.00, i World Trade
Center, lokal Manhatttan, Kungsbron 1, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid
före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta
senast torsdagen den 8 maj 2014, klockan 16.00, under adress:
Årsstämma Allenex, Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala,
per telefon 018 -16 18 50, per telefax 018 - 14 46 79 eller per
e-post carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett
år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas
till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt
tillhandahålls på bolagets webbplats www.allenex.se och kommer även
att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 288 488
aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Beslut om valberedning.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om emissionsbemyndigande.

16. Avslutande av bolagsstämman.

Valberedningens förslag

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås styrelseledamoten och
advokaten Gunnar Mattsson.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt följande. Ordföranden erhåller ett
arvode om 350 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter
erhåller arvoden om 200 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets
revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan
Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Vidare föreslås
omval av Anders Williamsson som ordförande.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, till revisor omväljs Ernst & Young AB. Erik Åström
kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall
erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och
be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon
aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den
aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i
valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2015. Avgörandet av vilka som är de tre största
aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största
aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar
skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum
eller om förändringen inträffar senare än två månader före
årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare
som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets
hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allenex skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av lön, avgiftsbestämda pensionsförmåner
samt övriga förmåner såsom bilförmån. Ersättningen kan också, efter
beslut av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet,
kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För
2014 föreslås att bonussystemet relateras till bolagets försäljning
och vinst samt personliga mål relaterade härtill. Bonus ska inte
kunna överstiga 20 % av den fasta lönen förutom för verkställande
direktören där taket skall vara 50 %.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör
baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän
pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare,
skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament
kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets
sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga
ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i
något fall överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår
ersättning enligt anställningsavtal. Utöver detta finns inga
avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om
styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som
motiverar det.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma,
fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller
utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.
Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
sammanlagt mer än 12 000 000 aktier tillkommer.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,
bolagsstyrningsrapporten, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga
förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.allenex.se senast tisdagen den
22 april 2014. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

_______________________________

Stockholm i april 2014

Allenex AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allenex-ab/r/kalllelse-till-allenex-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/708/9567782/232387.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.