Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Allenex AB: Kommuniké från Allenex årsstämma 2014

Pressmeddelande 14 maj 2014

Aktieägarna i Allenex AB (publ) höll årsstämma den 13 maj 2014 i
Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse framlades och resultat- och
balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Det
beslutades att disponera bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 350 000 kronor till ordföranden och
200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter.
Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan
Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Anders Williamsson
omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som
revisor omvälja Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Erik
Åström såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför nästa års årsstämma skall
sättas samman genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre
största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant
vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
av sammanlagt högst 12 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta
om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med
eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post:
anders.karlsson@allenex.se

Yvonne Axelsson, CFO, tel: 08-508 939 72 eller e-post
yvonne.axelsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj
2014, kl. 23.55. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar,
tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare
transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden.
Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag
(ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 55 personer inom
Allenex-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allenex-ab/r/kommunike-fran-allenex-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/708/9585606/245045.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.