Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-31

Allgon AB: Allgon slutför förvärvet av Tele Radio

Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") har idag slutfört
förvärvet av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB
("Tele Radio"), vilket offentliggjordes den 4 maj 2018, för en
köpeskilling om 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en möjlig
tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 MSEK ("Transaktionen").

Transaktionen har finansierats dels genom de nyligen genomförda
emissionerna i Allgon av företagsobligationer om 276 MSEK och
B-aktier om cirka 127 MSEK genom en företrädesemission, dels genom
apportemission av 9 780 707 B-aktier i Allgon, motsvarande ett värde
om cirka 66,5 MSEK ("Vederlagsaktierna") till vissa av säljarna av
Tele Radio. Efter Transaktionen äger vissa av säljarna av Tele Radio
cirka 17,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Allgon.

Slutförandet av Transaktionen var bland annat villkorad av att Allgon
erhöll erforderlig finansiering för genomförandet av Transaktionen.
Samtliga villkor för Transaktionen har nu uppfyllts och Allgon har
genomfört emissionen av Vederlagsaktierna samt erhållit finansiering
genom emission av företagsobligationer och B-aktier för att
finansiera den kontanta delen av köpeskillingen.

Emissionen av Vederlagsaktierna sker till en kurs om 6,80 kronor.
Genom emissionen av Vederlagsaktierna tillskjuts Allgon 4 188 aktier
i Tele Radio, av totalt 20 000 utestående aktier i Tele Radio, som
apportegendom. Apportegendomen kommer upptas till ett värde om cirka
66,5 MSEK i Allgons balansräkning. Vederlagsaktierna emitteras till
vissa av säljarna av Tele Radio, vilka utgörs av en av huvudägarna
samt Tele Radios ledning. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär att
antalet aktier i Bolaget ökar från 46 441 890 B-aktier till 56 222
597 B-aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 48 903 536 kronor till
cirka 281 112 989 kronor.

Tele Radios och Allgons finansiella rapportering kommer konsolideras
från och med den 1 augusti 2018.

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 240
medarbetare. Tele Radio har haft en stark historisk tillväxttakt i
nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 12
procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele Radio en
nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive
bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK.

Rådgivare

Allgons rådgivare i förvärvet har varit ABG Sundal Collier, Andulf
Advokat, Baker McKenzie, Grant Thornton samt Qvartz.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons
försorg för offentliggörande klockan 10.00 CET den 31 juli 2018.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus
är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva
spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT.
Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag
levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell
IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad
infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår
globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport,
bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Allgon
i någon jurisdiktion, varken från Allgon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/allgon-slutfor-forvarvet-av-tele-r...
http://mb.cision.com/Main/236/2583762/884982.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.