Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Allgon AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)

Aktieägarna i Allgon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
den 8 december 2017 kl. 09.00 att avhållas i bolagets lokaler,
Kronborgsgränd 7, Kista.

Deltagande och anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 december
2017. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad
förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva
rösträtt på stämman, begära att tillfälligt i eget namn inregistreras
i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd
senast den 1 december 2017. Aktieägare, som vill deltaga i stämman,
skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 1 december 2017 under
adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon
08-792 92 00 eller per e-post sten.hildemar@allgon.se. Aktieägare
äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt
vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver inte anmäla
antalet biträden.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas
tillgängliga inför stämman på www.allgon.se. Behörighetshandlingar,
som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall
skickas in före bolagsstämman

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet i bolaget till 19 748 721 B-aktier och 0 A-aktier och det
totala antalet röster uppgick till 19 748 721. Bolaget äger inte
några egna aktier.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. 3. Godkännande av dagordning
4. 4. Val av minst en justeringsman
5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6. Beslut om apportemission
7. 7. Beslut om kvittningsemission
8. 8. Beslut om emissionsbemyndigande
9. 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut om apportemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslår att bolaget genom en nyemission av det antal
B-aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 5 000 000
kronor ökar sitt aktiekapital. Bolagets aktiekapital ökas med
kvotvärdet av det antal aktier som emitteras. Antalet aktier som
emitteras bestäms av hur många av aktieägarna i Industrial Internet
of X AB, 556989-1467, ("IIOX") som accepterar att överlåta sina
aktier i IIOX i utbyte mot aktier i Allgon AB (publ) och
teckningskursen för B-aktierna i Allgon AB (publ).

Värdet på samtliga aktier i IIOX har värderats till 5 000 000 kronor.
Detta innebär att B-aktier i Bolaget motsvarande en total
emissionslikvid om högst 5 000 000 kronor kommer att emitteras.

Styrelsen föreslår att teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna
ska motsvara medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för
Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX First North Stockholm under
perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6 december 2017,
dock lägst kvotvärde vilket innebär att högst 1 000 000 B-aktier
kommer att emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst 5 000 000
kronor. Det faktiska antalet aktier som tecknas bestäms av
teckningskursen och hur många av IIOX ägare som accepterar
erbjudandet om apport.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman varvid man vid rösträkningen
ska bortse från aktier som innehas av Verdane Capital VI K/S och
Verdane Capital VI B K/S.

Förslag till beslut om kvittningsemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslår att bolaget genom en kvittningsemission av det
antal B-aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 7 392
000 kronor ökar sitt aktiekapital. De fordringshavare som ska ha rätt
att kvitta sina fordringar på Bolaget i sin helhet är Verdane Capital
VI K/S och Verdane Capital VI B K/S. Bolagets aktiekapital ökas med
kvotvärdet av det antal aktier som emitteras. Antalet aktier som
emitteras bestäms av teckningskursen för B-aktierna i Allgon AB
(publ).

Styrelsen föreslår att teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna
ska motsvara medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för
Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX First North Stockholm under
perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6 december 2017,
dock lägst kvotvärdet, vilket innebär att högst 1 478 400 B-aktier
kommer att emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst 7 392 000
kronor. Det faktiska antalet aktier som kan tecknas bestäms dock av
teckningskursen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman varvid man vid rösträkningen
ska bortse från aktier som innehas av Verdane Capital VI K/S och
Verdane Capital VI B K/S.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak
följande.

1. 1. Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

1. 2. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 3 000 000 aktier i bolaget. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

1. 3. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Verdane VI K/S och Verdane VI B K/S (tillsammans, "Verdane") äger
aktier motsvarande cirka 37,4 procent av rösterna i Allgon AB (publ)
innan de föreslagna emissionerna. Om Verdane tecknar aktierna i
apportemissionen och kvittningsemissionen och teckningskursen
förutsätts bli 10 kr så ökar Verdanes ägande till ca 41,0% om
apportemissionen blir fulltecknad.

Fullständiga förslag till beslut, värderingsutlåtande avseende IIOX
och styrelsens redogörelse för förvärvet samt fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget,
Kronborgsgränd 7 i Kista, samt på bolagets hemsida, www.allgon.se,
den 17 november 2017. Kopior av dessa handlingar sänds genast till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören
vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under
förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget.

____________
Allgon AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/236/2392683/752598.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.