Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

Allgon AB: Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 13 maj 2019

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets
resultat, -8 233 951 kr avräknas mot överkursfonden och att 35 390
695 kr balanseras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med
valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven von Holst,
Per Nordlander, Anders Björkman, Ingalill Östman samt Björn Lindblom.
Sven von Holst omvaldes till styrelsens ordförande. Grant Thornton
Sweden AB omvaldes som revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig
revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode till och med
utgången av årsstämman 2020, i enlighet med valberedningens förslag,
att ordföranden skall erhålla 300 000 kr och respektive ledamot 130
000 kr, det vill säga totalt maximalt 820 000 kr om styrelsen består
av fem ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från
styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att
uppgå till 690 000 kr. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara
berättigade till arvode uppgående till 15 000 kr per år och ledamot
samt att ledamöterna ska ha rätt till ersättning för nedlagd tid
avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2020 med
upp till 200 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer
för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 6
250 000 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar en utspädning med cirka
10 procent. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett
marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av
styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt
i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag,
liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, är att möjliggöra ytterligare förvärv och för att
möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information, kontakta:
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för
offentliggörande klockan 17.00 CET den 13 maj 2019.

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi
utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella
tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen
finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna.
Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står
för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio
och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms
fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet
och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare
utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver
verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista
och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B)
med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified
adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/allgon-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-allgon...
https://mb.cision.com/Main/236/2812708/1044445.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.