Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Allgon AB: Slutligt utfall i Allgons företrädesemission - Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen i Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget"),
för vilken teckningsperioden avslutades den 9 juli 2018, är
fulltecknad. 22 544 430 B-aktier, motsvarande 89,0 procent av de
erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.
Återstående 2 787 510 B-aktier, motsvarande 11,0 procent av de
erbjudna B-aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer
som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Totalt har
företrädesemissionen tecknats till ca 100,6 procent. Allgon tillförs
genom företrädesemissionen cirka 127 MSEK före avdrag av
emissionskostnader.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet.
Meddelande om tilldelning av B-aktier till de personer som tecknat
B-aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som
tilldelats B-aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att
erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar Allgons aktiekapital med cirka 126 659
702 SEK, från cirka 105 549 751 SEK till sammanlagt cirka 232 209 453
SEK, och antalet B-aktier kommer att öka med 25 331 940 B-aktier,
från 21 109 950 B-aktier till 46 441 890 B-aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First
North beräknas bli den 18 juli 2018. De nya B-aktierna beräknas bli
föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 20 juli 2018.
Ovanstående är det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen,
således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i
företrädesemissionen att avges.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar tillsammans med Redeye finansiell rådgivare
till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med
anledning av Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons
försorg för offentliggörande klockan 11:00 CET den 12 juli 2018.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

Om Allgon

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus
är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva
spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT.
Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag
levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell
IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad
infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår
globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport,
bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Allgon
i någon jurisdiktion, varken från Allgon eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de
finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett
prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och hålls tillgängligt på Allgons hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på Allgons aktier kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
Allgons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning
eller kapitalskydd och att en investering i Allgons aktier endast är
lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning
eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig
finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna
och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga
resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan
resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner
med anl...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.