Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Alligator Bioscience: Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2020 i Alligator Bioscience AB

Lund den 5 maj 2020 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX),
meddelar idag att årsstämma hållits i bolaget denna dag. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om 218 087 791 kr överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Graham
Dixon, Kirsten Drejer, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas
Sjögren som styrelseledamöter. Peter Benson omvaldes som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag
från den 20 april 2020 att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000
kr till styrelseordföranden och med 240 000 kr till var och en av
övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för
utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till revisionsutskottets
ordförande, med 24 000 kr till envar av övriga ledamöter i
revisionsutskottet samt med 20 000 kr till ersättningsutskottets
ordförande. För övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska något
arvode fortsatt inte utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisor
samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller
emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma
genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av
teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av
bolagets utestående aktier per dagen för årsstämman. I den mån
emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn", § 7
så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring,
inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 10 så
att en redaktionell ändring görs avseende avstämningsförbehållet.

Lund den 5 maj 2020
Alligator Bioscience AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020, kl.17.50.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och
kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101
(i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är
beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/12681/3104273/1242374.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.