Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Alligator Bioscience: Kommuniké från årsstämma den 9 maj 2019 i Alligator Bioscience AB (publ)

Lund den 9 maj 2019 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX),
ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade
läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, höll idag
årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om 428 750 021 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Anders
Ekblom, Kenth Petersson och Jonas Sjögren som styrelseledamöter samt
att välja Graham Dixon och Kirsten Drejer som nya styrelseledamöter.
Peter Benson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden och
med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är
anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000
kr till revisionsutskottets ordförande, med 30 000 kr till envar av
övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 25 000 kr till
ersättningsutskottets ordförande. För övriga ledamöter i
ersättningsutskottet ska något arvode fortsatt inte utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisor
samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens
ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och
andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för nyemissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå
till högst 17 847 000 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka
20 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån emission
sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen
ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 9 maj 2019, kl.17.45.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq
Stockholm under tickern "ATORX". Bolaget grundades 2001 och har idag
cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i
Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för
global utveckling och kommersialisering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/12681/2807897/1041053.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.