Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

Alligator Bioscience: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pressmeddelande den 9 december 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGÖRANDE, DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Alligator Bioscience AB:s (publ)
("Alligator" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har Carnegie
möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra
transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en
högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30
kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att
genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att
stabilisering kommer att genomföras. Om stabiliseringpåbörjas kan den
vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga
omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja
marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som
fastställts i Erbjudandet.

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB har även i
egenskap av säljande aktieägare utfärdat en option till Carnegie,
vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första
dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva
ytterligare 1 938 462 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent
av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande
priset i Erbjudandet, d.v.s. 32,50 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Tony Elofsson (tel: 08-5886 88
00).

+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------------------+
|Emittent: |Alligator Bioscience AB (publ) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Instrument: |Aktier (ISIN SE0000767188) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |12 923 077 aktier |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandepris: |32,50 kronor (SEK) per aktie |
+-----------------------+----------------------------------+
|Ticker: |ATORX |
+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Carnegie Investment Bank AB (publ)|
+-----------------------+----------------------------------+

+----------+---------+--------+--------+------------+------+---------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+---------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handels |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| |-plats |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+---------+
|2016-12-06|153 |32,50 |32,50 |32,50 |SEK |Nasdaq |
| |019 | | | | |Stockholm|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+---------+
|2016-12-07|58 730 |32,50 |32,20 |32,48 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+---------+

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
december 2016, kl. 17.45 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Norlén, VD
E-post: pen@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46 286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rpr@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 708 537292

Om Alligator

Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar
innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad
immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per
den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga
faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med
kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst
av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti
2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett
Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för
vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade
på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ATORX". För mer information, se
http://www.alligatorbioscience.se.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas
till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion
där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering
eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna
kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation
lämnas genom det prospekt som tidigare har offentliggjorts. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland,
som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation
endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom
medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill
säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt
erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/meddelande-om-stabilise...
http://mb.cision.com/Main/12681/2146085/602061.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.