Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

AllTele: Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 ("AllTele" eller "Bolaget")

kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl.
10.00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 november 2017,
dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna
Svenska Telefonaktiebolaget, "Extra bolagsstämma", Box 133, 901 04
Umeå, per telefon 0702-062756 eller via e-post till ir@alltele.se
(henrik.salomonsson@alltele.se). Anmälan ska vara Bolaget tillhanda
senast måndagen den 27 november 2017. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella
biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken under eget namn per den 25 november 2017 för att ha rätt
att delta i stämman. Det innebär att registreringen måste vara
verkställd senast sagda dag. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på Bolagets webbplats, www.alltele.se, eller som kan erhållas på
begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget
under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman.
Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets firma,
genom ändring av punkten 1 i bolagsordningen, enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
1 Bolagets firma 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Bolagets firma är A3 Allmänna IT- och
AllTele Allmänna Telekomaktiebolaget (publ). Bolaget är
Svenska publikt.
Telefonaktiebolaget
(publ). Bolaget är
publikt.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna
firman.

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att göra de smärre
justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis
registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt
32 857 443 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en
tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

______________

Stockholm i november 2017

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alltele/r/aktieagarna-i-alltele-allmanna-svens...
http://mb.cision.com/Main/1769/2380505/745012.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.