Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

AllTele: AllTele begär besked från PTS om fortsatt datalagring

AllTele har tagit del av och analyserat EU-domstolens dom där
domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet. AllTeles tolkning
är att den svenska implementeringen av direktivet står i strid mot
svensk grundlag och EU:s Stadga om de grundläggande rättigheterna.
AllTele begär nu omedelbar vägledning från PTS om hur AllTele ska
förhålla sig för att inte bedriva verksamhet som strider mot svensk
grundlag och grundläggande bestämmelser om mänskliga rättigheter.
AllTeles förfrågan till PTS framgår av nedanstående text.

Begäran om råd och vägledning jämlikt 4 § 17 p Förordning (2007:951)
med instruktion för Post- och telestyrelsen

Med anledning av EU domstolens dom den 8 april 2014 i mål C-293/12 med
ogiltigförklarande av direktiv 2006/24EG (Direktivet) får AllTele
Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget begära PTS råd och vägledning
avseende framtida hantering av lagring av uppgifter som genererats
eller behandlats av AllTele-koncernen i samband tillhandahållande av
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller
allmänna kommunikationsnät.

Såvitt AllTele förstår har domstolen ogiltigförklarat Direktivet med
hänvisning till bl a följande:

Domstolen slår fast att direktivet står i direkt konflikt med artikel
7 och 8 av Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande
rättigheterna (Rättighetsstadgan) samt genom analogi även i direkt
konflikt mot artikel 8 av Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna. Domstolen konstaterar att EU lagstiftaren
har överskridit sina begränsningar såvitt avser att den införda
lagstiftningen står i strid mot proportionalitetsprincipen i ljuset
av artikel 7 och i Rättighetsstadgan.

Domen är uppseendeväckande inte bara för att ett helt direktiv anses
ogiltigt utan dessutom för att grunden för ogiltigförklarandet är att
det står i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Domstolen gör i sina domskäl en prövning av om det går att rättfärdiga
intrånget genom tillämpning av bl a proportionalitetsprincipen.
Domstolen uttalar inledningsvis att syftet att stävja grov
brottslighet i form av t ex organiserad brottslighet och terrorism
visserligen ligger i det allmännas intresse men oaktat hur
grundläggande detta intresse än är, så anser domstolen att det i
detta fall inte föreligger tillräckliga skäl för att rättfärdiga det
intrång i grundläggande mänskliga rättigheter som datalagringen
enligt Direktivet innebär.

Domstolen kommer fram till att Direktivet inte kan rättfärdigas med
tillämpning av proportionalitetsprincipen då Direktivet bl a

(i) avser i princip alla medborgares i Europeiska Unionen elektroniska kommunikation utan några som helst begränsningar eller kvalifikationer,

(ii) trots det svåra intrånget i Rättighetsstadgan inte specificerar vilken typ av grov brottslighet som avses utan istället ger fritt spelrum för medlemsstaterna att genom nationell rätt själva avgöra vilken brottslighet som är tillräckligt grov för att ge myndigheterna tillgång till lagrad information,

(iii) inte innehåller några som helst processuella krav eller krav på oberoende prövning av om inhämtandet av data är i enlighet med gällande rätt och inte heller några krav på hur myndigheten får hantera inhämtad data och där Domstolen närmast förvånat konstaterar att detta kan ske utan prövning av domstol eller oberoende myndighet till säkerställande av att datan inte olovligen utfås eller nyttjas.

AllTele kan konstatera att Domstolen inte i sak uttalar sig emot
datalagring, förutsatt att lagringen kan rättfärdigas enligt
proportionalitetsprincipen. Domstolen har funnit att Direktivet är
för otydligt och ger för stort spelrum för medlemstaterna och att
Direktivet därför inte kan rättfärdigas. Domen innebär inte
förvånande att domstolen ogiltigförklarar hela Direktivet.

Sverige har implementerat Direktivet genom ändringar i Lag (2003:389
om elektronisk kommunikation (LEK), bl a genom införande av LEK 6 Kap
16a - f §§, ändringar i 6 kap 22 § LEK samt genom införande av Lag
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i
de brottsbekämpande myndigheterna underrättelseverksamhet
(Inhämtandelagen).

Såvitt AllTele förstår har Sverige valt att tillåta inhämtning av
uppgifter om abonnemang enligt 6 kap 20 § LEK för all typ av
brottslighet utan några som helst krav på kvalificering av om
brottsligheten anses som grov eller inte. Detta är en förändring mot
tidigare gällande rätt som föreskrev att information om abonnemang
kunde utlämnas till myndighet endast om det aktuella brottet kunde
leda till fängelse samt att det var så grovt så att det inte kunde
bli fråga om böter.

För övriga trafikuppgifter gäller Inhämtandelagen som innehåller en
viss kvalificering av brottsligheten i form av föreskrifter om att
det aktuella brottet ska kunna leda till fängelse i två år, dock
inget krav på att det inte kan bli fråga om böter. Denna senare
kvalificering enligt Inhämtandelagen torde enligt AllTeles synsätt
inte i överensstämma med EU domstolens dom på krav om att det måste
röra sig om grov brottslighet med hänvisning till organiserad
brottslighet eller terrorism.

Sverige har mot bakgrund av ovanstående enligt AllTeles tolkning valt
att implementera Direktivet med tillämpning av en mycket låg
kvalificeringsgrad, vilket är precis de farhågor som EU domstolen
framför i domen och som är en av anledningarna till att Direktivet
ogiltigförklaras. Vidare framhåller domstolen förvånat att Direktivet
har tillkommit utan krav på att inhämtning av uppgifter kan ske först
efter inhämtande av domstolsbeslut eller efter granskning av
oberoende myndighet. Den svenska implementeringen innebär att
inhämtande myndigheter fritt kan begära information utan föregående
domstolsbeslut eller granskning av oberoende myndighet. Även här har
Sverige valt att tillämpa en lagstiftningslösning som får anses stå i
strid mot domstolens syn på hur Rättighetsstadgans och
proportionalitetsprincipen ska tillämpas.

Sammanfattningsvis i denna del är det AllTeles uppfattning att den
svenska implementeringen av Direktivet är just en sådan
implementering som EU domstolen finner stå i strid mot
Rättighetsstadgan och rimligen inte borde ha kunnat ske om Direktivet
utformats på ett sätt så att det uppfyllt kraven på proportionalitet
mellan det allmännas skyddsintresse och privatlivets helgd.

AllTele erhåller regelmässigt förfrågningar från inhämtande
myndigheter jämlikt såväl 6 kap 23 LEK som Inhämtandelagen. AllTele
har påtagit sig en egen roll som granskare av myndigheternas begäran.
AllTele har noterat att inhämtande myndigheter har låg kunskapsnivå
om regelverket och får ofta ställa kompletterande frågor för att
kunna ta ställning till om data ska lämnas ut eller inte. Inte sällan
kommer begäran från myndigheter via e-post eller fax och utan att de
ens är underskrivna av behöriga tjänstemän eller med angivande av
under vilket lagrum uppgifterna begärs. Den fara för
integritetskränkande uppgiftsinhämtning som den svenska
implementeringen har inneburit är helt i linje med domstolens
farhågor.

Med anledning av ovanstående föranleds AllTele nu att inhämta PTS råd
och vägledning såvitt avser:

(i) frågan om AllTele omedelbart ska upphöra med lagring av integritetskränkande data, samt

(ii) om AllTele enligt PTS uppfattning ska fortsätta att lämna ut data till myndigheter i enlighet med 6 kap 23 § LEK samt Inhämtandelagen.

Ett besked i frågan är angeläget och mycket brådskande då AllTele inte
vill medverka till verksamhet som enligt EU domstolens bedömning står
i strid mot Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande
rättigheterna. Såvitt AllTele förstår så följer av 2 kap 19 §
Regeringsformen att svensk lag inte får stå i strid mot Sveriges
åtaganden enligt den Europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR).
AllTeles bedömning är att domstolen i sina uttalanden i domen inte
bara gör bedömningen att Direktivet står i strid mot
Rättighetsstadgan utan även mot ECHR. Sverige har dessutom i 2 kap 21
§ Regeringsformen implementerat proportionalitetsprincipen i den form
som åberopas av domstolen vilket leder till bedömningen att den
svenska implementeringen av Direktivet inte bara stå i strid mot
EU-rätt som den tolkas av EU domstolen utan även mot svensk grundlag
med tillämpning av EU domstolens synsätt.

Med önskemål om ett ytterst snabbt besked,

Vänligen

Paul Moonga, VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

För ytterligare information:

AllTele

Mobil: +46 (0)70 959 06 66

E-post: paul.moonga@alltele.se

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Sverige AB är utmanaren på den svenska tele- och
bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila
telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder.
Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med
fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via
AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele
Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster
till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet,
bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alltele/r/alltele-begar-besked-fran-pts-om-for...
http://mb.cision.com/Main/1769/9567485/232078.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.