Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

AllTele: Avtal om förvärv av Universal Telecom (Forts)

(Lägger till mer information från fjärde stycke)

(SIX) AllTeles styrelse och bolagets största aktieägare Mark
Hauschildt har träffat ett villkorat avtal om förvärv av
Universal Telecom till en värdering om cirka 250 miljoner
kronor, och bolaget ställer därför in extra bolagsstämman den 18
februari 2013.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen och Hauschildt står nu gemensamt bakom ett
reviderat förslag som bedöms attraktivt för AllTeles samtliga
aktieägare. Carlos Riera som tillträdde som ny verkställande
direktör den 1 januari i år kommer att kvarstå som vd för
AllTele.

Förvärvet föreslås ske genom en apportemission av nya aktier
och teckningsoptioner i AllTele med en initial bas i ett
värdeförhållande mellan AllTele och Universal Telecom om 50/50
innebärande att den förvärvade verksamheten värderas till cirka
250 miljoner kronor.

Huvudägaren Hauschildt och Pemberton Holding har förklarat
sig villiga att, förutsatt att förvärvet av Universal Telecom
och övriga nödvändiga beslut går igenom på extra bolagsstämma, i
förtid konvertera drygt 17 miljoner kronor av sina befintliga
konvertibelinnehav till en omvandlingskurs om 25 kronor per
aktie, vilket omedelbart stärker AllTeles kapitalbas med samma
belopp.

Genom apportemissionen kommer Hauschildt, genom eget och
Timepiece innehav, efter genomförd affär och förtida
konvertering av del av utestående konvertibler enligt ovan att
initialt inneha cirka 52,9 procent av rösterna och cirka 63,2
procent av kapitalet i AllTele.

Ett antal större aktieägare i AllTele, bland annat grundarna
Ola Norberg, Peter Bellgran, Thomas Nygren och Tenor samt även
den större enskilda aktieägaren Pemberton Holdings står bakom
förslagen och har åtagit sig att rösta för affärens genomförande
på den nya extra bolagsstämman.

Beslut om sådan ändring av konvertibelvillkoren kommer att
behandlas vid den nya extra bolagsstämman.

Till säkerställande av minoritetsaktieägarnas ställning
kommer ett antal av AllTeles större aktieägare att ingå ett
aktieägaravtal med Hauschildt och Timepiece.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.