Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

AllTele: Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),
556626-2407 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2014 kl.
14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 maj
2014, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele
Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, "Årsstämma", Box 42017, 126 12
Stockholm, per telefon 08-517 810 58 eller via e-post till
ir@alltele.se (henrik.salomonsson@alltele.se). Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken under eget namn per den 22 maj 2014 för att ha rätt att
delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid
före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på
begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget
under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman.
Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordningen

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare har följts.

9. Presentationer:

a. VD:s anförande med efterföljande frågestund

b. revisorns redogörelse

c. presentation av valberedningens förslag

10. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

12. Fastställelse av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter
och revisorer

13. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande

14. Val av revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
årsstämman.

Punkt 10b

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning om 1
krona per aktie och att årsstämman bemyndigar styrelsen att
fastställa avstämningsdagen till en tidpunkt som infaller senast
under tredje kvartalet 2014. Det föreslås vidare att överskjutande
del av till årstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av åtta
ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen och styrelsens
ordförande ska utgå med 125 000 kronor till vardera. I arvodet ingår
ersättning för eventuellt utskottsarbete. Det föreslagna arvodet
innebär ingen höjning per ledamot från föregående år. Till ledamöter
som är anställda i bolaget föreslås ingen ersättning. Styrelseledamot
ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot
fakturerar via eget bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag.

Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd
räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår omval av Mark Hauschildt, Thomas Nygren, Ola
Norberg, Jean-Pierre Vandromme, Björn Fernström, Paul Moonga, Robert
Charpentier och Pierre Helsén. Till styrelseordförande föreslås Mark
Hauschildt.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida,
www.alltele.se.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av
årsstämman 2015, på nytt utser revisionsbolaget Ernst & Young AB till
bolagets revisor samt med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Punkt 15

Styrelsen har enligt 8 kap 51 § aktiebolagslagen utarbetat följande
förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i enlighet med 5 kap 20 §
årsredovisningslagen de personer som vid var tid ingår i bolagets
ledning. Dessa kan utgöras förutom av Verkställande direktören av
vice VD, Ekonomi-, Marknads-, Teknik-, Försäljnings-, HR-, IT-,
Operativ- samt Privatmarknadschefen.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i
bolaget marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för att
säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla ledande
befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som bolaget
behöver. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av
följande delar: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, diskretionär
bonus, avgångsvederlag och övriga ersättningar. Långsiktiga
incitamentsprogram kan erbjudas som komplement till ovan och
föreläggs då bolagsstämman för beslut eller godkännande.

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier
med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Sådana
mätbara kriterier kan vara den försäljnings- omsättnings- och/eller
resultatutveckling som befattningshavaren kan påverka inom sitt
ansvarsområde och ska baseras på utfallet i förhållande till
individuellt uppsatta mål. Den rörliga lönen ska vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen och ska ha en fastställd övre gräns
som maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Vid
bestämmande av rörlig lön ska styrelsen beakta dels möjligheten att
föra in förbehåll som villkorar utbetalningen av viss del av den
rörliga lönen av att de prestationer på vilka intjänandet grundats
visar sig vara hållbara över tid, dels möjligheten för bolaget att
återkräva sådan ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Långsiktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement till
fast och rörlig lön och ska utformas med syfte att uppnå ökad
intressegemenskap mellan de deltagande befattningshavarna och
bolagets aktieägare samt med målet att skapa ett långsiktigt
engagemang i bolaget där deltagarna ges möjlighet att ta del av
bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande.

Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade enligt gällande
kollektivavtal. För ledande befattningshavare gäller individuell
pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden ska normalt
vara tre - sex månader från befattningshavarens sida och från
bolagets sida vanligtvis tre - tolv månader. Mellan bolaget och
verkställande direktören samt vice verkställande direktören gäller
att dessa har en uppsägningstid vid egen uppsägning på sex - 24
månader och vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid på
sex - 24 månader. Fast lön under uppsägningstid samt eventuellt
avgångsvederlag och ersättning för konkurrensbegränsning får inte
överstiga ett belopp som motsvarar den fasta lönen under 24 månader
och aldrig utgå efter att befattningshavaren har uppnått 65 års
ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner såsom t ex
förmånsbil, sjukvårdsförsäkring etc., vilka inte ska utgöra en
väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver kan ytterligare
ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att
sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande
befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana
extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera kontanta
engångsutbetalningar eller ett förmånspaket i form av flyttstöd och
liknande.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott i den mån
sådant utskott har tillsatts och beslutas av styrelsen baserat på
ersättningsutskottets förslag. Har inget ersättningsutskott
tillsatts, bereds och beslutas ersättningen av styrelsen utan närvaro
av sådana personer som omfattas av beslutet.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter
årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal.
Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:
styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och
ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2014
röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre
ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till
ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall
en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter
inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i
bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre
är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2015, ska valberedningens övriga
ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de
större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens
uppgifter ska vara att inför årsstämman 2015 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid
årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, m...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.