Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

AllTele: Kallelse till extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),
556626-2407 ("AllTele" eller "Bolaget")

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2016
kl. 11.00 på bolagets kontor på Åsögatan 108, 11tr, i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som
infaller torsdagen den 8 december 2016, dels anmäla sitt deltagande
på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska
Telefonaktiebolaget, "Extra bolagsstämma", Box 42017, 126 12
Stockholm, per telefon 08-503 115 18 eller via e-post till
ir@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen
den 8 december 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller
ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken under eget namn per torsdagen den 8 december 2016 för att
ha rätt att delta i stämman. Det innebär att registreringen måste
vara verkställd senast sagda dag. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på Bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på
begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget
under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman.
Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Telecom3 AB samt
nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
stämman.

Punkt 7

Bolaget har överenskommit med aktieägarna i Telecom3 AB, org. nr
556688-9134, ("T3") om förvärv av samtliga aktier i T3 mot en
sammanlagd köpeskilling om cirka 163 200 000 kronor, varav 99 999
997,50 kronor ska utgå i form av vederlagsaktier i AllTele. Förvärvet
är bland annat villkorat av att bolagsstämma i Bolaget godkänner
förvärvet och beslutar om emission av vederlagsaktierna.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen dels att stämman
godkänner förvärvet av samtliga aktier i T3, samt dels att stämman
beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 230 769,20
kronor genom emission av högst 6 153 846 nya A-aktier. För emissionen
ska i övrigt följande villkor gälla.

a) Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma On top of it AB (2 769 231 aktier), Wilderness Consulting AB (2 769 231 aktier), Anderhed Invest AB (307 692 aktier) och Johan Hellström Invest AB (307 692 aktier). Överteckning kan ej ske.

b) För varje ny aktie ska betalas 16,25 kronor.

c) Teckning ska ske på teckningslista senast den 31 december 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för tecknade aktier ska, med rätt och skyldighet, ske genom tillskjutande av det antal aktier i T3 som motsvarar den totala teckningskursen för de tecknade aktierna. Betalning ska ske samtidigt med teckning.

e) Beslutet ska vara villkorat av att förvärvet tillträds och att Bolaget tillträder samtliga aktier i T3.

f) De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.__

g) Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut kommer senast tre veckor före stämman
att finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress på Åsögatan
108, 11tr, Stockholm och Bolagets webbplats, www.alltele.se.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat
koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt
26 703 597 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en
tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

___

Stockholm i november 2016

Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Lundström, CFO

0733-97 89 67

anders.lundstrom@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via
AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele
Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster
till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet,
bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alltele/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/1769/2127803/593299.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.