Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-25

AllTele: Kallelse till extra bolagsstämma i AllTele onsdagen den 17 september 2014

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),
556626-2407

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 september 2014
kl. 10.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 september 2014,
dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna
Svenska Telefonaktiebolaget, "Bolagsstämma", Box 42017, 126 12
Stockholm, per telefon 08-517 810 58 eller via e-post till
ir@alltele.se (henrik.salomonsson@alltele.se). Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 september 2014 kl. 16.00.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken under eget namn per den 11 september 2014 för att ha rätt
att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god
tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på
begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget
under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman.
Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordningen

8. Val av styrelseordförande

9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
stämman.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att Mark Hauschildt ersätts av
styrelseledamoten Thomas Nygren som ny styrelseordförande. Mark
Hauschildt kommer att kvarstå som styrelseledamot.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullmaktsformulär kommer senast tre veckor före bolagsstämman att
finnas tillgängligt på bolagets kontor med adress Storgatan 40,
Skellefteå och bolagets webbplats, www.alltele.se.
Fullmaktsformuläret skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana
förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt
25 415 766 aktier varav 19 232 393 A-aktier med en röst vardera och 6
183 373 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget
innehav av egna aktier.

___

Stockholm i augusti 2014

Styrelsen

AllTele
Henrik Salomonsson
Mobil: 46 (0) 8 503 115 25
E-post: henrik.salomonsson@alltele.se (lars.hellberg@alltele.se)

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via
AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele
Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster
till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet,
bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alltele/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/1769/9632800/278187.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.