Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

ALM Equity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 13 juni 2019 kl.16:00 i DLA Pipers lokaler på
Kungsgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 7 juni 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman
till bolaget senast fredagen den 7 juni 2019. Anmälan ska göras till ALM
Equity AB per post till adress: ALM Equity AB, Regeringsgatan 59, 111 56
Stockholm, per telefon: 08-562 303 00 eller per e-post: info@almequity.se.
Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om antal biträden.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.almequity.se
samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress eller e-postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin
förvaltare härom i god tid före den 7 juni 2019, då sådan omregistrering
ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 och i anslutning därtill
anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om fondemission
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18. Stämmans avslutande   

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid
stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta
kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis
utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket
innebär en utdelning om totalt 70.818.745,20 kronor på befintliga
preferensaktier. 

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista
vardagen i juni, september, december och mars.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya
preferensaktier som dels emitteras genom fondemission enligt punkt 16
nedan, dels kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande
enligt punkt 17 på dagordningen, ska ge rätt till utdelning från och med
den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande
avstämningsdag enligt ovan. 

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt
9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Arvoden för styrelsen och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt
180.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60.000 kronor och
övriga ledamöter, förutom de som är anställda i bolaget och därför uppbär
lön från bolaget, erhåller 40.000 kronor vardera.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkter 11 och 12)
Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth,
Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor
för perioden till slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat
att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för bolaget kommer
Jonas Svensson att utses till huvudansvarig. Valberednings förslag följer
styrelsens rekommendation.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att fastställa de av
valberedningen föreslagna principerna för tillsättande av valberedning i
ALM Equity AB och de av valberedningen föreslagna instruktionerna.
Principerna innebär i huvudsak följande: Bolaget ska ha en valberedning som
tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut
avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter och
revisorer samt arvodering av desamma. Valberedningen ska även föreslå
eventuella förändringar i förfarande för utseende av valberedning.
Valberedningen avses bestå av styrelseordförande och representanter för
bolagets tre största ägare. Avstämning baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti.
Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.
Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första
sammanträde. Sammansättningen av valberedningen kan innebära avsteg från
Koden. Anledningen härtill är att ägarförhållandena inom ALM Equity AB är
enkla och koncentrerade.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
15)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i
företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga
förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den
rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga sex månadslöner. Vid
uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv månadslöner.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar
något annat. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission genom
vilken bolaget ger ut 101.546 preferensaktier innebärande att bolagets
aktiekapital ökas med 1.015.460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över
från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till
stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny
preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare
vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas
genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda
stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den
dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Avstämningsdagen ska vara den 3 juli 2019. Aktierna ska omfattas av
bolagsordningens inlösenförbehåll.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en
aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske
kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller
genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket
6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen
längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från
företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera
eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad
ägarspridning.

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget
senast från och med den 23 maj 2019 och styrelsens yttrande med anledning
av föreslagen utdelning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 30 maj
2019. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga
på bolagets hemsida www.almequity.se

.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka
på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser
även bolagets förhållande till annat koncernföretag och
koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som
avses i första stycket.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter
hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear
Sweden AB:s webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

.

 

* * * * * *
Stockholm i maj 2019
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärva...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.