Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

ALM Equity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Stockholm, 2018-08-29

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556549-1650,
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 september 2018 kl.
16.00 i DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena
lördagen den 22 september 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i
bolagsstämman till Bolaget senast måndagen den 24 september 2018. Anmälan
ska göras till ALM Equity AB per post till adress: ALM Equity AB,
Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, per fax: 08-550 029 68, per telefon:
08-562 303 00 eller per e-post: info@almequity.se. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt i förekommande fall uppgift om antal biträden.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.almequity.se
samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress eller e?postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin
förvaltare härom i god tid före den 22 september 2018, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om förvärv av aktier i Kopparnäset Projektholding AB
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om förvärv av aktier i Kopparnäset Projektholding AB (punkt 7)
Bolaget har den 24 augusti 2018 träffat avtal om att Bolaget, genom
dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, ska förvärva samtliga aktier i
Kopparnäset Projektholding AB från Kopparnäset Holding AB. Förvärvet är
villkorat av bolagsstämmans godkännande då Kopparnäset Holding AB är ett
helägt dotterbolag till Kopparnäset Aktiebolag, vilket i sin tur äger cirka
7,35 procent av aktierna och 11,93 procent av rösterna i Bolaget.

Kopparnäset Projektholding är ägare till fyra dotterbolag som i sin tur
äger andelar i följande bostadsutvecklingsprojekt: 50 procent i The Brick
(Telefonplan), 20 procent i Kista Square Garden (Kista), 25 procent i
Ingenting (Solna) och 50 procent i Saltsjö-Järla (Nacka).

Förvärvet av aktierna sker till en köpeskilling om 30 268 589 kronor.
Därutöver har Kopparnäset Projektholding en skuld till säljaren om 314 408
554 kronor som ska finansieras av ALM Equity-koncernen.  Den totala
ersättningen till säljaren ska motsvara nominellt värde av investerat
kapital plus en upplupen ränta om 5 procent.

Som säkerhet för Kopparnäset Projektholdings rätta fullgörande avseende
lösen av sin skuld till säljaren har Kopparnäset Projektholding pantsatt
aktierna i dotterbolagen till säljaren.

Bolaget kan, i syfte att finansiera lösen av hela eller delar av
Kopparnäset Projektholdings skuld till säljaren, besluta om att genomföra
upp till tre (3) nyemissioner av preferensaktier i Bolaget. Emissionerna
kan ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare i Bolaget och/eller
genom riktade emissioner och/eller till allmänheten, och får genomföras
mellan den 24 augusti 2018 och den 31 mars 2019.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärvet av aktier enligt
ovan.

Ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens punkt 4 angående gränser för aktiekapitalet från nuvarande
lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 100 000 000
kronor och högst 400 000 000 kronor. Vidare förslår styrelsen att
bolagsordningens punkt 5 angående gränser för antalet aktier ändras från
nuvarande lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier till lägst 10
000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Därutöver föreslås vissa mindre
justeringar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om nyemission av högst 4 miljoner preferensaktier innebärande en
aktiekapitalökning om högst 40 miljoner kronor. Emission ska kunna ske
kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller
genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket
6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen
längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från
företrädesrätten ska kunna ske är att Bolaget ska kunna finansiera
eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad
ägarspridning. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras i
samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelse för det föreslagna
förvärvet av aktier och värderingsutlåtande kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets kontor från och med den 14 september 2018 och sändas till de
aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget.
Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på
Bolagets webbplats, www.almequity.se.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även
Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen
samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första
stycket.

* * * * * *
Stockholm i augusti 2018
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Joakim Alm, 073-396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns
www.almequity.se

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.