Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) måndagen den 16 maj 2016 varvid
följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2015
samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till
preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie
fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per
preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 28 787 967 kronor och 60
öre. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september och december 2016
samt sista vardagen i mars 2017, dvs 30 juni 2016, 30 september 2016, 30
december 2016 och 31 mars 2017. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt
beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma
att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till
utdelning från och med den dag de blivit infördra i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast
följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna utan
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla
60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla
40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh,
Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens
ordförande.

Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546
preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1 015 460
kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till
aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra
(100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande
fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt
delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen
betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar
till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 9 juni
2016.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000
preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kronor.
Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med
apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5
§ första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från
företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella
förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och
instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Stockholm den 16 maj 2016

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.