Du är här

2017-08-25

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2017

AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2017

Stockholm 2017-08-25

Januari – juni 2017

-- Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 135,0 (484,7) Mkr
och rörelseresultatet till 179,6 (93,1) Mkr. Resultat efter skatt 145,4
(73,0) Mkr motsvarande 11,82 (5,79) kr per stamaktie. I resultatet efter
skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till
förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

-- Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 916,6 (263,8) Mkr och
rörelseresultatet till 164,8 (20,1) Mkr. Resultat efter skatt 156,7 (5,7)
Mkr motsvarande 8,13 (-0,32) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för
perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av
Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

April – juni 2017

-- Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 497,9 (332,8) Mkr
och rörelseresultatet till 87,9 (65,4) Mkr. Resultat efter skatt 74,2
(52,6) Mkr motsvarande 6,05 (4,48) kr per stamaktie.

-- Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 284,7 (174,8) Mkr och
rörelseresultatet till 61,2 (19,7) Mkr. Resultat efter skatt 62,1 (11,1)
Mkr motsvarande 4,92 (0,83) kr per stamaktie.

-- Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 160 (801) Mkr, motsvarande
60,83 (15,52) kr per stamaktie.

-- Under perioden byggstartades 392 (0) bostäder i projekt varav ALM Equitys
andel var 225 (0) bostäder.

-- Under perioden såldes 66 (37) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel
va
r 60 (36) bostäder.

Väsentliga händelser under perioden

-- Sålt befintligt hyresbestånd inklusive 4 000 kvm outnyttjad byggrätt i
Kvarnen, Uppsala till extern bostadsrättsförening för ombildning, ALM
Equitys ägarandel 25 procent.

-- Erhållit en markanvisning omfattande nästan 8 000 kvm planerad byggrätt i
Nacka i anslutning till vårt tidigare projekt med ägarandel om 47,5
procent.

-- Emission av obligationslån om 600 Mkr med rörlig ränta Stibor 3m + 7,5 %
(kvartalsvis utbetalning) med förfallodag den 19 maj 2021.

-- Extern marknadsvärdering av ej produktionsstartade projekt visar på ett
övervärde om 2,2 Mdkr avseende ALM Equitys andel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

*Segmentsredovisningen ger enligt bolaget den mest rättvisande bilden av ALM
Equitys verksamhet där successiv vinstavräkning används för samtliga projekt
och överensstämmer med bolagets interna rapportering.

VD har ordet

Under andra kvartalet nådde vi en milstople med byggstarten i The Brick
omfattande 345 bostäder vid Telefonplan i Stockholm vilken är den första
etappen i vårt stadsutvecklingsprojekt för området som ska tillskapa totalt
cirka 1000 bostäder. En annan milstolpe för perioden är att vi sålt det
befintliga bostadsbeståndet i projektet Kvarnen i Uppsala till en extern
bostadsrättsförening för ombildning. Garaget och gallerian som innefattas i
projektet förvaltar vi vidare i jakten på rätt köpare. Vid kvartalets utgång
hade vi nått upp till över två tusen bostäder i produktion, ett nytt rekord för
koncernen. Resultatet 74 (53) Mkr för årets andra kvartal ligger på en högre
nivå i jämförelse med motsvarande period förra året. Det beror framförallt på
ovanstående försäljning av hyresbeståndet i Uppsala och att en stor del av
portföljen är i produktion.

PROJEKTPORTFÖLJ Totalt ALMs andel
----------------------------------------------------------------------------
apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun
2017 2016 2017 2016
----------------------------------------------------------------------------
Byggrätter 10 248 8 009 7 769 5 830
Startad produktion 392 0 225 0
Sålda bostäder 66 37 60 36
Bostäder i produktion vid periodens slut 2 064 866 1 515 580
Försäljningsgrad i produktion 82% 89% 79% 91%
Bostäder levererade till marknaden 61 29 43 29
----------------------------------------------------------------------------

Koncernen lägger ner mycket arbete på att framförallt utveckla projekten och
komma i mål med aktuella markanvisningar. Utöver den dagliga verksamheten pågår
integrationsarbetet för att få en enhetlig och samspelt organisation med goda
förutsättningar att driva lönsamma projekt med nöjda kunder. Det är både tids-
och resurskrävande att komma fram till hur våra gemensamma plattformar och
arbetssätt ska fungera på bästa sätt. Vi vill som vi tidigare sagt ta vara på
det bästa från båda verksamheterna och bygga för framtiden.

Det pågår spekulationer i olika medier kring kommande prisutvecklingen för
bostadsrätter och villor. Det kommer troligen av diskussioner kring nya
restriktioner för privatpersoners ökade skuldsättning samt rapporter om dämpat
intresse på bostadsvisningar. Att Riksbanken möjligen närmar sig ett läge där
styrräntan börjar höjas inverkar förstås också. Statistik har visat att
priserna på bostadsrätter i Stockholmsområdet har fallit med tre procent under
sommarmånaderna vilket gör ämnet minst sagt hett minst efter de senaste årens
starka prisuppgångar.

Att marknaden har normaliserats har varit tydligt det senaste halvåret, till
exempel så säljs inte alla lägenheterna i ett nytt projekt på någon vecka utan
det tar två-tre månader. En stor anledning till detta är att
spekulationsköparna har lämnat marknaden, vilket är bra. Likaså förefaller
prisuppgångarna ha dämpats även om sommaren normalt är en period när det görs
färre affärer och jämförelser därför inte alltid är rättvisande.

En mer normaliserad marknad medför att byggstarter fördröjs något i och med att
försäljningsprocessen tar längre tid. Det i sin tur medför att efterfrågan på
olika byggtjänster dämpas och kyler ned en överhettad byggmarknad. Nu är det
vanskligt att spekulera och dra långsiktiga slutsatser av senaste årets
marknadsutveckling men sett ur ALM Equitys perspektiv med flexibilitet i
projektportföljen – möjlighet att styra om till hyresbostäder, nyttja
hyrköpsupplägg och förvaltning via Svenska Nyttobostäder - så står vi väl
positionerade inför framtiden oavsett nedkylning eller inte med.

Koncernen har en projektportfölj med totalt cirka 10 000 bostäder varav
majoriteten är koncentrerade till Stockholmsområdet med närhet till goda
kommunikationer. Vi producerar framförallt yteffektiva bostäder inom
standardsegmentet och kan leverera en stor del av våra bostäder även som
hyresrätter.

Vi har till det, goda samarbeten med våra externa nätverk och personal med
stor kompetens och erfarenhet för att ta sig an de utmaningar det innebär att
utveckla våra bostäder.

Stockholm 25 augusti 2017

Joakim Alm, VD

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.