Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport Januari - Juni 2019

Stockholm 2019-08-22

           
2019
apr-jun 2018
apr-jun 2019
jan-jun 2018
jan-jun 2018
jan-dec
FINANSIELLT KONCERN
Omsättning  (Mkr) 387 686 810 1 326 2 598
Rörelseresultat (Mkr) 19 85 29 150 189
Periodens resultat (Mkr) 5 65 16 119 116
Rörelsemarginal  5% 12% 4% 11% 7%
Resultat per stamaktie före utspädning (kr) -1,05 2,74 -2,22 5,23
1,73
Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) -1,05 2,74 -2,22 5,23
1,73
Eget kapital (Mkr) 2 711 2 980 2 711 2 980 2 709
Likvida medel (Mkr) 269 585 269 585 336
Eget kapital per stamaktie (kr) 84,04 87,93 84,04 87,93 78,04
Eget kapital per preferensaktie (kr) 126,3 126,3 126,3 126,3 122,1
Avkastning på eget kapital  -2% 13% -2% 11% 2%
Soliditet  48% 53% 48% 53% 51%
           
VERKSAMHETEN*          
Antal enheter i total projektportfölj  12 245 10 573 12 245 10 573 11
837
Antal produktionsstartade enheter 85 - 109 38 100
Antal enheter i produktion  1 040 1 431 1 040 1 431 1 318
Antal sålda enheter  10 58 22 82 12
Antal sålda enheter till förvaltning - 364 704 364 244
Försäljningsgrad i produktion  83% 84% 83% 84% 84%
Antal enheter levererade till marknaden 16 90 109 168 419
Antal enheter levererade till förvaltning 85 - 294 - -
Antal enheter i pågående förvaltning 677 387 677 387 387
           
* Alla enheter är angivna inklusive delägarskap. 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

*  Dotterbolaget Småa AB har tilldelats markanvisning i Årstafältet,
Stockholm, med en preliminär byggrätt om cirka 12 500 kvm BTA. ALM
Equitys ägarandel uppgår till 100 procent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* ALM Equity har sålt 204 bostäder till Kopparnäset för förvaltning i
projekt Lignum vid Telefonplan, Stockholm. Betalningen för bostäderna
ingår i en reglering av skuld mellan parterna.
* ALM Equity har beslutat om en riktad nyemission (kvittningsemission)
av 1 285 926 preferensaktier med en teckningskurs om 96,94 kronor per
ny preferensaktie. Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till
totalt 199 728 750 kronor fördelat på 19 972 875 aktier varav 9 818
275 är preferensaktier. Teckningsberättigad är Kopparnäset
Kapitalförvaltning AB och betalning för aktierna sker genom kvittning
av skuld mellan parterna.
 

VD har ordet
Omställning tar tid

Koncernens resultat påverkas fortfarande av den omställning från utveckling
och försäljning av bostadsrättsprojekt som under 2018 tvingades fram genom
hårdare amorteringskrav för bostadslån till privatpersoner. Vi utvecklar
fortfarande yteffektiva och attraktiva bostäder men huvudsakligen handlar
det om projekt som vänder sig till hyresmarknaderna. Marknaden för
bostadsrätter har stabiliserats men ännu inte i den grad att det är dags
att starta nya projekt med förhandsförsäljning enligt den modell som
tidigare gällde.

Stort som smått

Vi har dock med bra resultat utvecklat och sålt ett par mindre
småhusprojekt i form av bostadsrätter och äganderätter. Efterfrågan har
varit god och sannolikt kommer vi att fortsätta i denna nisch. Inte minst
blev vi stimulerade när de friliggande villorna i vårt projekt West Village
Rissne i Sundbyberg vann kommunens pris Årets Byggnad 2019.

Men de stora projekten handlar om flerfamiljshus som vi utvecklar, bygger
och paketerar för investerarmarknaden. Vårt eget finansbolag hittar
investerare och säkrar finansieringen för byggnationen. Vårt
förvaltningsbolag hyr ut bostäderna, hittills främst i så kallade
blockuthyrningar till företag eller olika institutioner som måste kunna
erbjuda sina anställda bostäder.

I takt med att förvaltningen av bostäder börjar resultera i överskott och
ökade fastighetsvärden med möjlighet att hitta annan finansiering får
investerarna tillbaka sina insatser i projektet. Det leder till att ALM
Equitys ägande i fastigheten stiger till som mest hälften. Den andra
hälften ägs av den ursprungliga investeraren.

Långsiktigare affärsmodell

Jämfört med den tidigare affärsmodellen som handlade om projektutveckling
och försäljning av bostadsrätter så är den nya mer långsiktig.
Projektutvecklingen är till stor del densamma men i stället för att helt
lämna ifrån oss projekten behåller vi förvaltningen av fastigheterna som vi
bedömer med tiden kommer att ge ett gott resultatbidrag och i förlängningen
ge koncernen ett ägande som på sikt kan bli betydande.

Än så länge är resultateffekten av denna utvidgning av vår affär inte så
stor eftersom det är få objekt som hittills har överförts till förvaltning.
Men i takt med att så sker kommer förvaltningen att bli allt mer viktig.

Under andra kvartalet överlämnades en sjättedel av projektet Ingenting i
Solna till förvaltning och hyresgästerna flyttade in. I samband genomfördes
en värdering av objektet som visade en positiv resultateffekt för ALM
Equity på drygt 11 Mkr. De kommande tre kvartalen beräknas resterande fem
sjättedelar av projektet övergå till förvaltning vilket kommer att ge
motsvarande effekter på resultatet. Successivt kommer även den större
förvaltningsvolymen resultera i ett ökat driftnetto.

Förvaltningsområdet växer

Under kvartalet har vi byggstartat den näst sista etappen i
Rinkebyterrassen kallad Esplanaden, denna fastighet kommer vid
färdigställande att hamna i vår förvaltning. Vi räknar med att flera andra
färdigutvecklade projekt kommer att gå i produktion under den närmaste
tiden ? det är projekt belägna i Barkarby, Nacka och Häggvik. Samtliga
projekt kommer efter färdigställande att överföras till vår egen
förvaltningsorganisation.

Totala antalet förvaltade enheter som är färdigställda eller under
produktion överstiger nu 800, med ett driftnetto på cirka 100 Mkr per år.
Vi har även köpeavtal med investerare på cirka 1 350 ännu ej
produktionsstartade enheter, motsvarande ett beräknat driftnetto på cirka
110 Mkr per år.

Starka driftnetton för förvaltningsaffärerna kommer att leda till att ALM
Equitys ägarandelar i fastigheterna ökar snabbt och att vi därmed också får
del i vinsterna.

Ljusning på bostadsrättsmarknaden

Som framgått av mediers rapportering om bostadsrättsmarknaden förefaller
osäkerheten hos köparna ha avtagit markant. Förväntningar om att Riksbanken
kommer att vara försiktiga med räntehöjningar kan vara en orsak, en annan
att prisfallet förefaller ha bromsats. ALM Equity har ett antal osålda
bostadsrätter i lager som vi säljer löpande och upplever att priserna vid
dessa affärer har förbättrats under de senaste månaderna.

Förutom likviditeten bunden i lager, har projekt som kommer färdigställas
och bli likvida inför mars 2020 finansierats med en större andel egna
medel. Detta för att på ett effektivt sätt nyttja kapital som ska amortera
utestående obligationer.

Även om marknaden frisknar till ytterligare är det en bit kvar för att vi
ska sätta igång något större projekt med bostadsrätter. En anledning är att
bankerna blivit än mer försiktiga i sin kreditgivning till
fastighetssektorn. Finansinspektionen har fått upp ögonen för den stora
utlåning som finns till kommersiella fastigheter. Detta kan vara nästa
område som drabbas av en hårdare reglering med exempelvis tydligare
amorteringskrav. Bostadsrättssektorn kan få sig en släng också med tanke på
den dubbla kreditgivning som finns; både till föreningen och till de
enskilda bostadsrättsköparna.

Stabilare grund

Den affärsmodell vi har arbetat mot det senaste året har fördelen att vara
mindre enbent än den tidigare och därmed stabilare. Genom att vi successivt
bygger upp ett ägande i förvaltningsfastigheter får koncernen en helt annan
bas än när vi tidigare enbart utvecklade och sålde bort det vi skapat. Att
bygga bra och behålla en del för egen räkning påminner om hur enskilda
byggmästare lade grunden för flera stora och stabila fastighetskoncerner
som idag finns på Stockholmsbörsen.

 

Joakim Alm, VD

Stockhom, 22 augusti, 2019

 

Om ALM Equity

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer).
Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer
projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First
North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som ALM Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 22 augusti
2019.

 

Bilaga

* ALM_Equity_Delårsrapport_Q2-2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.