Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 november 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 11 november 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget. Anmälan ska göras till ALM Equity AB genom att skicka in komplett poströstningsformulär enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 11156 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 15 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till bolaget per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 11156 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se.Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska daterad fullmakt för ombudet biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.almequity.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på bolagets hemsida www.almequity.se. Komplett poströstningsformulär ska ha kommit in till bolaget per post eller e-post enligt ovan senast torsdagen den 18 november 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 18 november 2021 genom att meddela detta till ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 11156 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se(meddelanden som mottagits efter den 18 november 2021 kommer att bortses från). Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i bilaga 1 till poströstningsformuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om sakutdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Föreslås att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommer i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser Lars-Olof Larsson till justerare eller, vid dennes frånvaro, utser person som deltar på stämman och som föreslås av ordföranden till justeringsperson. Om möjligt ska person som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget utses.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Beslut om sakutdelning av  stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av sakutdelning om 3188961 stamaktier ("Aktierna") i dotterbolaget i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 ("Svenska Nyttobostäder").

Per dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Bolaget indirekt 36 982 012 stamaktier och 1186654 preferensaktier i Svenska Nyttobostäder genom dotterbolag, vilket motsvarar cirka 55,52 procent av aktiekapitalet och 60,5 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Bolaget kommer att förvärva Aktierna från ett helägt dotterbolag innan utdelningen verkställs så att dessa vid utdelningen ägs direkt utav Bolaget. Efter genomförd sakutdelning kommer Bolaget genom dotterbolag inneha ett indirekt aktieinnehav i Svenska Nyttobostäder uppgåendes till 33793051 stamaktier och 1186654 preferensaktier.

Sakutdelningen föreslås ske med tre (3) stamaktier i Svenska Nyttobostäder för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i Bolaget, motsvarande en utdelning om cirka 29,76 kronor per aktie beräknat utifrån Svenska Nyttobostäders stängningskurs om 99,20 kronor per stamaktie den 1november 2021, d.v.s. totalt cirka 316,35 miljoner kronor. Värdet på utdelningen av aktierna får dock aldrig överstiga utdelningsbara medel.

Styrelsens förslag innebär således en sakutdelning om totalt 3 188 961 aktier i Svenska Nyttobostäder, eller cirka 5,2 procent av det totala antalet stamaktier i Svenska Nyttobostäder och cirka 8,6 procent av Bolagets indirekta innehav av stamaktier i Svenska Nyttobostäder. Endast hela aktier i Svenska Nyttobostäder, med avrundning nedåt, kommer att delas ut. I den mån en direktregistrerad aktieägare i Bolaget innehar sådant antal aktier att det antal aktier i Svenska Nyttobostäder som ska erhållas inte är ett jämnt heltal kommer andelar av sådana aktier att säljas på Nasdaq First North Growth Market efter sammanläggning med andra sådana andelar. Förslaget innefattar därvid att Bolaget uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar i Svenska Nyttobostäder erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Svenska Nyttobostäder.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos Euroclear och Bolagsverket.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt ytterligare information om sakutdelningen hålls tillgängliga två veckor innan stämman på bolagets webbplats www.almequity.se och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det enligt 17kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår, innan föreslaget beslut om vinstutdelning fattas, till 931 437 638 kronor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 11156 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.sesenast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen genom att hålla upplysningarna tillgängliga i skriftlig form hos bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * * *

Stockholm i november 2021

ALM Equity AB (publ)

Styrelsen

Författare Cision