Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-15

Almi Företagspartner: Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-juni 2017

Pressinformation från Almi Företagspartner

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

· Almi beviljade totalt 1 218 (1 406) lån om totalt 786 (1 012)
miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av beviljat
lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktlig stabil
nettoutlåning. Under delårsperioden har totalt 2 385 (2 555) lån om
totalt 1 435 (1 923) miljoner kronor beviljats.

· Almi investerade totalt 61 (53) miljoner kronor i 24 (46)
befintliga och 22 (19) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under
delårsperioden har Almi investerat totalt 97 (90) miljoner kronor i
57 (70) befintliga och 32 (26) nya portföljbolag.

· Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 430 (6 663)
rådgivningsinsatser till totalt 3 058 (3 649) unika kunder under
andra kvartalet. Under delårsperioden har totalt 11 202 (11 611)
rådgivningsinsatser till 6 567 (7 305) unika kunder levererats.

Ny fond inom GreenTech

Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt stark. Den optimism som
finns bland företagen märks i efterfrågan på Almis tjänster. Almi har
under flera års tid successivt ökat insatserna till små och
medelstora företag. Ambitionen har varit att möta företagens behov av
marknadskompletterande finansiering och rådgivning och på så sätt
skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och växa.

Ökningen av antalet insatser har varit möjlig genom effektiviseringar
i Almis verksamhet, ett mer utåtriktat arbetssätt samt utveckling av
nya finansieringstjänster anpassade till företag i riskfyllda
utvecklingsskeden. Den ökade efterfrågan har dock inneburit att Almis
kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat.

För att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen på en
långsiktigt stabil nivå har åtgärder vidtagits för en mer balanserad
nettoutlåning. Ambitionen är att antalet beviljade krediter ska ligga
kvar på de senaste årens höga nivåer samtidigt som det genomsnittliga
kreditbeloppet minskar. Detta bedöms vara möjligt genom ett fördjupat
samarbete med banker och andra finansiärer öka den privata andelen av
den totala finansieringen.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit
fortsatt högt. Antalet nyinvesteringar under perioden har ökat
jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något
lägre.

Marknadsläget för exits har varit gynnsamt under de senaste två åren.
Almi har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande
innehav. Under första halvåret har 39 bolag avyttrats helt eller
delvis. Som ett resultat av försäljningarna har Almis antal direkta
innehav minskat till 348 bolag.

Etableringen av en ny nationell fond för investeringar inom området
GreenTech har pågått under första halvåret. Fonden riktar sig till
företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och
energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål
ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Under andra kvartalet inleddes rekrytering av styrelse och vd för
bolaget Almi Invest Greentech AB och verksamheten planeras vara igång
under början av hösten.

Antalet rådgivningsinsatser är relativt oförändrat jämför med
föregående år. Verksamheten har i ökad utsträckning inriktats mot
företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer
resurskrävande insatser.

Koncernens resultat för första halvåret uppgår till 127 miljoner
kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående
år. Ökningen är hänförlig till det förbättrade resultatet från
riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av
portföljbolag. Resultatet i låneverksamheten är fortsatt starkt även
om kreditförlusterna har ökat under andra kvartalet.

Flerårsöversikt

+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Koncernen, mkr | jan | jan |20161|20151|2014 |20132|
| |-jun |-jun | | | | |
| |2017 |2016 | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsens intäkter | 515| 461| 958| 871|1 074|1 100|
| | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelseresultat | 145| 47| 11| 0| 35| -27|
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsemarginal, |28,10| 10,1| 1,14| 0,01| 3,2| -2,5|
|procent | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Resultat efter | 127| 111| 137| 139| 120| 75|
|finansiella poster | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Balansomslutning |8 339|8 133|8 180|7 929|7 803|7 733|
| | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Periodens kassaflöde| 48| 108| -226| -57| -320| -112|
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Soliditet, procent | 88,0| 88,4| 88,2| 89,3| 88,9| 88,2|
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Medelantal anställda| 485| 475| 477| 470| 475| 454|
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Beviljat lånebelopp |1 435|1 923|3 324|3 241|2 354|2 200|
| | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Investerat belopp, | 97| 90| 172| 208| 211| 249|
|riskkapital | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1) Omklassificering har |
|gjorts under |
|innevarande |
|räkenskapsår. |
|Retroaktiv justering |
|har gjorts av |
|föregående |
|räkenskapsår. |
|Se |
|Redovisningsprinciperna |
|för beskrivning av de |
|poster som har berörts. |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2) Innovationsbron AB |
|förvärvades 2013-01-02 |
|och ingår från denna |
|tidpunkt i koncernens |
|siffror 3) Nyckeltal |
|för åren 2011 - 2012 är |
|ej omräknade enligt K3 |
|-regelverket |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Hela delårsrapporten för januari-juni 2017»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel
070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och
växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser
som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest
investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor
tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten
tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50
kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/almi-foretagspartner-ab...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.