Du är här

2018-08-16

Almi Företagspartner: Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-mars 2018

Pressinformation från Almi Företagspartner

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling

Låneverksamheten

· Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (1 358) lån om totalt 459
(649) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av utbetalt
lånebelopp är planerad och ingår i Almis åtgärder för en långsiktig
stabil nettoutlåning. Antalet utbetalda lån under delårsperioden
uppgår till 1 856 (2 426) lån om totalt 889 (1 243) miljoner kronor.

· Lånestocken per 30 juni 2018 uppgick till 5 332 miljoner kronor
jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående
räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

· Almi investerade totalt 54 (61) miljoner kronor i 31 (24)
befintliga och 14 (22) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under
delårsperioden har Almi investerat totalt 89 (97) miljoner kronor i
65 (57) befintliga och 21 (32) nya portföljbolag.

· Almi förvaltade 338 bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 747
miljoner kronor per 30 juni 2018 att jämföra med 351 direkta innehav
till ett sammanlagt bokfört värde om 750 miljoner kronor vid utgången
av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

· Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden som en del i
den nya strategin, relevant statistik avseende genomförda
affärsutvecklingsinsatser kommer att redovisas i kommande
delårsrapporter.

Satsning på kompetensutveckling

För att bidra till att fler företag får möjlighet att starta och växa
har Almi tagit fram en ny strategi som från och med årsskiftet
genomförs i hela koncernen. Målet är bland annat att införa ett mer
utåtriktat och marknadsnära arbetssätt och att kunna erbjuda nya och
uppdaterade tjänster som svarar mot behovet hos växande företag.
Verksamheten har organiserats om och stora satsningar görs på att
utveckla kompetensen hos ledare och rådgivare i hela organisationen.

Under första halvåret har Almis nyutlåning minskat främst till följd
av åtgärder vidtagna i syfte att åstadkomma en mer balanserad
nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på
en långsiktigt stabil nivå.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut
garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och
ambitionen är att öka andelen garantier under året. Under första
halvåret utgjorde garantier cirka 8 procent av den totalt beviljade
volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlånings-kapacitet
till exportföretag. Under andra kvartalet har Almi och
Exportkreditnämnden (EKN) etablerat ett samarbete i syfte att
tillsammans kunna erbjuda små och medelstora företag en
finansieringslösning bestående av en kombination av lån och
exportgarantier.

Almi har dessutom sedan tidigare avtal med Svensk Exportkredit (SEK)
som tillhandahåller en kreditram om 500 miljoner konor till Almi.
Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas
vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under första halvåret beviljades lån om 185 miljoner kronor till
exporterande företag, vilket motsvarar 20 procent av den totala
nyutlåningen.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under första halvåret
ökade dealflow i riskkapitalverk-samheten, medan antalet
investeringar ligger i nivå med föregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av
existerande innehav. Under delårsperioden har 33 portföljbolag
avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har
antalet direkta innehav minskat till 338 bolag.

Under första halvåret har nya och uppdaterade tjänster inom Almis
affärsutveckling tagits fram. Samtliga rådgivare har genomgått
interna utbildningar. Från halvårsskiftet erbjuds de nya tjänsterna
till Almis kundföretag samtidigt som de gamla fasas ut.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 55 miljoner
kronor vilket är en försämring med 72 miljoner kronor jämfört med
samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen till detta är
att det under första halvåret föregående räkenskapsår gjordes ett
flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom
riskkapitalverksamheten.

Flerårsöversikt

+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Koncernen, mkr |jan-jun 2018|jan-jun 2017|2017 |2016 |2015 |2014 |2013 |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsens |532 |515 |1 061|958 |871 |1 074|1 100|
|intäkter | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelseresultat |11 |145 |229 |11 |0 |35 |-27 |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsemarginal,|2,2 |28,1 |21,6 |1,1 |0,0 |3,2 |-2,5 |
|procent | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Resultat efter |55 |127 |241 |137 |139 |120 |75 |
|finansiella | | | | | | | |
|poster | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Balansomslutning|8 563 |8 339 |8 509|8 170|7 929|7 803|7 733|
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Periodens |-35 |48 |227 |-226 |-57 |-320 |-112 |
|kassaflöde | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Soliditet, |87,7 |88,0 |87,6 |88,3 |89,3 |88,9 |88,2 |
|procent | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Medelantal |497 |485 |487 |477 |470 |475 |454 |
|anställda | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Utbetalda lån, |889 |1 243 |2 335|2 953|2 542|2 017|1 959|
|belopp | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Investerat |89 |97 |181 |172 |208 |211 |249 |
|riskkapital, | | | | | | | |
|belopp | | | | | | | |
+----------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+

Hela delårsrapporten för januari-jun 2018 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel
070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och
växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser
som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest
investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor
tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten
tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50
kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/almi-foretagspartner-ab...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.