Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Almi Företagspartner: Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2017

Pressinformation från Almi Företagspartner

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

· Almi beviljade totalt 790 (920) lån om totalt 456 (616) miljoner
kronor under tredje kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är
i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning.
Under delårsperioden har totalt 3 175 (3 475) lån om totalt 1 891 (2
540) miljoner kronor beviljats.

· Almi investerade totalt 34 (40) miljoner kronor i 24 (23)
befintliga och 6 (10) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under
delårsperioden har Almi investerat totalt 131(130) miljoner kronor i
81 (93) befintliga och 38 (36) nya portföljbolag.

· Inom rådgivningsverksamheten levererades 3 466 (3 571)
rådgivningsinsatser till totalt 2 022 (2 632) unika kunder under
tredje kvartalet. Under delårsperioden har totalt 14 668 (15 182)
rådgivningsinsatser till 8 589 (9 937) unika kunder levererats.

Goda förutsättningar för företagen att expandera

De små och medelstora företagen är viktiga för den ekonomiska
tillväxten och sysselsättningen i Sverige. Trots signaler om en viss
avmattning så fortsätter den starka konjunkturen och en majoritet av
företagen bedömer att det finns goda förutsättningar för en fortsatt
expansion.

Optimismen märks även i form av ökande efterfrågan på
marknadskompletterande tjänster. Almis ambition har varit att fullt
ut möta företagens behov av finansiering och rådgivning och på så
sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och
växa.

Efterfrågan på Almis lån till företag i riskfyllda skeden har över
åren successivt ökat. Denna ökning var särskilt markant under 2015
och 2016. Den ökade efterfrågan innebär att Almis kapital
tillgängligt för utlåning är i det närmaste fullt utnyttjat. Under
året har därför åtgärder vidtagits för att åstadkomma en mer
balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta
utlåningen på en långsiktigt stabil nivå. Den totala
nyutlåningsvolymen har därefter minskat planenligt.

För att kunna möta företagens behov av lånefinansiering har Almi
inlett en dialog med bankerna om ett fördjupat samarbete i syfte att
bland annat öka den privata andelen av den totala finansieringen. Det
nya arbetssättet bedrivs under hösten på försök i två regioner.

Initiativ har också tagits för stärka Almis utlåningskapacitet samt
att tillsammans andra statliga aktörer utveckla nya
finansieringslösningar för små och medelstora företag.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit
fortsatt högt under året. Antalet nyinvesteringar har ökat något
jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något
lägre.

Marknadsläget för exits är fortsatt gynnsamt och Almi Invest har
därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav.
Under året har 48 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat
av försäljningarna harantalet direkta innehav minskat till 355 bolag.

Verksamheten i den nya nationella fonden för investeringar inom
området GreenTech kom igång under tredje kvartalet. Fonden riktar sig
till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och
energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål
ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Antalet rådgivningsinsatser är något lägre jämför med föregående år. I
linje med Almis nya strategi har verksamheten i ökad utsträckning
inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär
längre och mer resurskrävande insatser.

Den nya strategin syftar till att Almi ska bidra till hållbar tillväxt
i näringslivet genom ett bättre erbjudande till företag med
tillväxtpotential. Förändringar av arbetssätt, nya anpassade
kunderbjudanden, samarbeten med privata och offentliga aktörer samt
kompetenshöjande insatser inom Almi är centrala delar i strategin.
Hållbarhet och digitalisering har varit viktiga utgångspunkter för
hela strategiarbetet.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgår till 134 miljoner
kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående
år. Förklaringen är främst ett förbättrat resultat från
riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av
portföljbolag. Samtidigt fortsätter låneverksamhet att generera ett
starkt resultat, trots en viss ökning av kreditförlusterna jämfört
med föregående år.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr jan jan 20161 20151 2014 20132 20123
-sep -sep
2017 2016
Rörelsens 773 701 958 871 1 074 1 100 980
intäkter
Rörelseresultat 234 86 11 0 35 -27 37
Rörelsemarginal, 30,2 12,3 1,1 0,01 3,2 -2,5 3,8
procent
Resultat efter 227 169 137 139 120 75 35
finansiella
poster
Balansomslutning 8 413 8 146 8 180 7 929 7 803 7 733 7 243

Periodens 96 39 -226 -57 -320 -112 14
kassaflöde
Soliditet, 88,5 89,0 88,2 89,3 88,9 88,2 87,4
procent
Medelantal 489 482 477 470 475 454 428
anställda
Beviljat 1 891 2 540 3 324 3 241 2 354 2 200 2 161
lånebelopp
Investerat 131 130 172 208 211 249 160
belopp,
riskkapital
1)
Omklassificering har
gjorts under
innevarande
räkenskapsår.
Retroaktiv justering
har gjorts av
föregående
räkenskapsår.
Se
Redovisningsprinciperna
för beskrivning av de
poster som har berörts.
2)
Innovationsbron AB
förvärvades 2013-01-02
och ingår från denna
tidpunkt i koncernens
siffror
3) Nyckeltal för
året 2012 är ej
omräknade enligt K3
-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-september 2017»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel
070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och
växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser
som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest
investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor
tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten
tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50
kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/almi-foretagspartner-ab...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.