Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Alpha Acquisition förvärvar aktier från större aktieägare i ZetaDisplay

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE OM FÖRVÄRV AV AKTIER

Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF (“Hanover-fonden”), genom Alpha Acquisition AB (“Alpha Acquisition”) offentliggjorde den 28 juni 2021 ett ovillkorat rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) att förvärva samtliga aktier till ett pris av 27 kronor kontant utan några fullgörandevillkor (”Erbjudandet”). Alpha Acquisition har med transaktionsdag 19 juli 2021, till följd av påkallande av säljoptioner, förvärvat aktier i ZetaDisplay AB (publ) (“ZetaDisplay” eller “Bolaget”) bestående av 3 748 651 stamaktier från Nidoco AB, 3 306 641 stamaktier från Ningamma AB, 2 059 775 stamaktier från Mats Johansson, 1 092 147 stamaktier från Wealins S.A, 517 693 stamaktier från Abrax As Holding AB och 107 853 stamaktier från Anders Moberg, i samtliga fall för en köpeskilling om 27 kronor per aktie. Antalet aktier som omfattas av aktieöverlåtelseavtalen uppgår till totalt 10 832 760 stamaktier, motsvarande cirka 38,9 procent av det totala antalet aktier och röster i ZetaDisplay enligt antal registrerade aktier hos Bolagsverket per den 20 juli 2021. Aktierna i ZetaDisplay är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet “ZETA”.

Genom förvärvet kommer Alpha Acquisitions och dess närstående bolags innehav i ZetaDisplay att uppgå till cirka 49,0 procent av de utestående aktierna och rösterna enligt antal registrerade aktier hos Bolagsverket per den 20 juli 2021. Alpha Acquisition har därmed uppnått ett aktieinnehav i ZetaDisplay som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms takeover-regler. Alpha Acquisition är därför skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i ZetaDisplay (budpliktsbud). Följaktligen kommer reglerna om budplikt att fortsättningsvis gälla för det Erbjudande som offentliggjordes den 28 juni 2021. Erbjudandet är sedan tidigare inte föremål för några fullföljandevillkor. Vederlaget i Erbjudandet är kontant. En erbjudandehandling beräknas offentliggöras omkring den 27 juli 2021. Acceptperioden i Erbjudandet beräknas löpa från och med omkring den 28 juli 2021 till och med omkring den 3 september 2021.

Fred Lundqvist, Alpha Acquisition AB

För frågor, vänligen kontakta: Fred Lundqvist

Telefon: +44 (0) 20 7766 8400

Mobil: +44 (0) 7799 415 679

Email: flundqvist@hanoverinv.com

Hanover i korthet

Hanover är ett riskkapitalbolag, etablerat 2002, som investerar främst på publika marknader. Hanover söker typiskt sett förvärva noterade bolag vars tillväxt kan främjas bättre i en privat, icke-noterad, miljö.

Hanover förvaltar för närvarande över 300 miljoner GBP i kapital, med fokus på small och mid-cap bolag i Storbritannien och Norden över ett brett spann av industrier och tillväxtfaser.

För mer information om Hanover, vänligen se: www.hanoverinvestors.com.

Bifogade filer


Alpha Acquisition förvärvar aktier från större aktieägare i ZetaDisplay

Författare MFN