Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Bokslutskommuniké 2015

Koncern 1 oktober - 31 december 2015

· Nettoomsättning 8 573 kSEK (6 355 kSEK)
· Resultat efter skatt 487 kSEK (-564)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01)
· Soliditet 27 % (23 %)
· Likvida medel -931 kSEK (-1 229 kSEK)

Koncern 1 januari - 31december 2015

· Nettoomsättning 24 366 kSEK (21 580)
· Resultat efter skatt uppgick till 641 kSEK (-827)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Förväntat Rekord

AlphaHelix fortsätter på den inslagna vägen och gör sitt bästa bokslut
någonsin. Både omsättning och resultat tar fart under kvartalet och
ger ett 2015 med genomgående positiva siffror.

Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning under Q4 och visar sitt
bästa resultat i bolagets 40-åriga historia. Bolagets affärer består
allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter.
Inom affärsområdet Biobanking ökade försäljningen kraftigt under
slutet av året.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har fortsatt att bygga upp
distributörsnätet som nu omfattar stora delar av Asien och Europa.
Vätskeroboten Rob™ attraherar även större diagnostiktillverkare;
under Q4 inleddes ett samarbete med en stor tysk aktör.

Provförpackningar av den nya produkten ForenSafe™ har skickats ut.
AlphaHelix modifierade aAmp installerades i Ho Chi Min City och
Helsingfors för ett utvecklingsprojekt inom HPE-PCR med Expression
Analytics. HPE-PCR medger PCR-baserad detektion av en del sjukdomar
som tidigare varit omöjliga att detektera; där ALS (Amyotrofisk
lateral skleros) är den mest kända. Även snabbt växande NGS (Next
Generation Sequencing) området är potentiellt en stor marknad för
HPE-PCR.

Periodens resultat belastas av 411 kSEK i utvecklingskostnader som
ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om fortsatt
utveckling av såväl Rob™ som ForenSafe™.

Den kraftiga försäljningsökningen under Q4 innebar att
kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar
tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock
fortsatt positivt och soliditeten ökar.

Koncernen har fortsatt att amortera sina skulder. Idag är de totala
bankkrediterna under 3 MSEK(3,8) och skulden till Labkompaniet är 0,6
MSEK(1,6). Räntekostnaderna har minskat till 120 kSEK(250)

Händelser efter perioden

Under januari ökade kundinbetalningarna kraftigt varför kassaflöde och
soliditet nådde betydligt bättre nivåer.

Uppsala universitet färdigställde under februari en vetenskaplig
artikel där ForenSafe™ jämförs med konkurrerande enzym. Artikeln
skall lämnas för publicering i FSI Genetics.

Den nya produkten ForenSafe™ är nu ute hos ett flertal användare för
utvärdering; bland andra svenska NFC(SKL). Hittills är reaktionerna
uteslutande positiva

Koncernen flyttade till nya, egna lokaler i Nacka. Detta är
huvudkontor för moderbolaget och försäljningskontor för Techtum Lab.

AKTIEN

Bolagets aktie har ökat i kurs under perioden; samtidigt som
volaliteten minskat något. Minsta dagshandelsvolym har tyvärr minskat
under perioden.. Bolagets egna finansiella risk har minskat
ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat betydligt;
medan likviditetsrisken ökat. För långsiktiga innehav är detta av
mindre betydelse medan kortare affärer missgynnas.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 700 aktieägare.

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion.
Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen
ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och digital PCR samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av förbättrade resultat
och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens
största sortiment för biobanker. Techtum har även utvecklat och
säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom
klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar Rob™ som är en vätskerobot inriktad
på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller
klinisk verksamhet. Forensafe™ är ett unikt enzym för DNA-analyser
inom kriminalteknik. αAmp är en PCR-maskin för en begränsad del av
marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt
och specifikt PCR-instrument.

Närstående

Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt
krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix
och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets
resultat och finansiell ställning.

Insynspersoner

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2015-12-31 |2014-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet* |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+
|Mattias Molin**|108 694 |65 523 |
+---------------+------------+----------+

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och
Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag.

** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q1 2016 publiceras 2016-04-28. Årsredovisningen
publiceras 2016-05-05.

Stämma

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 26:e maj, 2016.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Det innebär att
jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare
rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari 2016
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD, 070 - 8 970 790

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/bokslutskom...
http://mb.cision.com/Main/11549/9916587/478719.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.