Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Bokslutskommuniké Q4 2018

Koncern 1 januari - 31 december 2018

· Intäkter 18 332 kSEK (23 511)
· Resultat efter skatt uppgick till -1 369 kSEK (-766)
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
· Soliditet 24 % (36 %)
· Kassaflödet var -287 kSEK (-790)

Koncern 1 oktober - 31 december 2018

· Intäkter 5 486 kSEK (6 015)
· Resultat efter skatt -916 kSEK (-843)
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

Låg omsättning

Det fjärde kvartalet kännetecknades av en mycket svag försäljning i
dotterbolaget Techtum. Försäljningen i dotterbolaget Alphahelix
Technologies ökade dock, enligt plan.

De senaste två åren har uppvisat en svag försäljning under Q4 i
Techtum. Perioden har tidigare varit företagets klart starkaste. Vi
ser att kunderna inte längre tömmer sina budgetar inför årsskiftet;
att anslagen fördelas jämnare över året. Över helåret är dock Techtum
mycket lönsamt.

Som tidigare aviserat har ledningen försökt få till stånd ett förvärv
av konkurrenten Saveen & Werner. Diskussionerna fortsätter men ännu
har ingen överenskommelse träffats. Tanken var att nuvarande VD i
Saveen & Werner också skulle leda Techtum. Detta har inneburit att
Techtum under hösten fått verka utan VD; vilket naturligtvis drabbat
försäljningsarbetet.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har, å andra sidan, ökat sin
försäljning. Det är framförallt den egna vätskehanteringsroboten Rob™
som bidragit till försäljningen. Bolaget, som tidigare varit beroende
av omfattande koncernbidrag kunde under perioden visa upp ett gott
kassaflöde. AlphaHelix Technologies står dock fortfarande för en
liten del av koncernens omsättning; delvis för att intäkterna från
Bugscreener™ hamnar i Techtum.

Bolagets analysplattform Bugscreener™ fortsätter att öka; men inga nya
installationer är gjorda under perioden. Befintliga kunder kör ett
större antal prover varför volymen ökar.

Bugscreener™ har tidigare varit en halvautomatiserad lösning för
mycket stora provvolymer. I samarbete med den schweiziska
robottillverkaren Hamilton har AlphaHelix nu tagit fram en
helautomatiserad lösning som också är lämplig för något lägre
provvolymer. Ledningen hoppas därmed kunna erbjuda systemet till fler
användare; där man inte har så stora volymer.

Händelser efter perioden

Styrelsen har beslutat att åter tillsätta VD-posterna i dotterbolagen
för att öka fokus på den dagliga verksamheten. Mikael Havsjö återgår
som VD i AlphaHelix Technologies och Ulrica Karlsson tillträdde som
VD i Techtum Lab i början av februari. Synnerligen ambitiösa
aktivitetsplaner har sjösatts i Techtum.

Mattias Molin kvarstår tills vidare som interims-VD för moderbolaget;
men eftersom han för närvarande bor på annan ort är hans operativa
roll begränsad.

Inledningen av året uppvisar ökad aktivitet och normal försäljning.

AKTIEN

Bolagets aktie har haft relativt volatil kurs under perioden; med
oförändrat medelvärde. Minsta dagshandelsvolym är fortfarande mycket
låg. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör
detta att såväl kurs- som likviditetsrisken ökat något. Antalet ägare
är i stort sett oförändrat under perioden.

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 1 200
aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion.
Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen
ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget
är också marknadsledande inom produkter för biobanker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken;
baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtum marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på
precision, effektivitet och ekonomi för kunderna.rbättrade resultat
och kostnadseffektivitet för användarna.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening
av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™.
Bolaget tillverkar också ?Amp, som är en nischad PCR-maskin för en
begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och
specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på
automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller
klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats
tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv
försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som
väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersoner

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2018-12-31 |2017-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet* |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+
|Mattias Molin |150 000 |0 |
+---------------+------------+----------+

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson har 50% vardera
av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q1 publiceras 2019-04-24.

Stämma

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 21:e maj, 2019.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets
regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel
definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 8 970 790

+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
| |Q4 2018|Q4 2017|Helår 2018|Helår 2017|
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Intäkter |5 486 |6 015 |18 332 |23 511 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Rörelsekostnader |-6 190 |-6 676 |-18 844 |-23 619 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Avskrivningar |-116 |-79 |-641 |-482 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|EBIT |-821 |-740 |-1 153 |-591 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Finansiella poster |-44 |-61 |-165 |-134 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|EBT |-865 |-801 |-1 318 |-725 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Skatt |-51 |-42 |-51 |-42 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultat efter skatt|-916 |-843 |-1 369 |-766 |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+
| | | | | |
+--------------------+-------+-------+----------+----------+

+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK) |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
| |2018-12-31|2017-12-31|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mat. Anläggningstillgångar |731 |1 281 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Fin. Anläggningstillgångar |46 |38 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lager |4 812 |5 261 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kundfordringar |3 627 |3 591 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Övriga omsättningstillgångar |411 |347 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kassa och bank |890 |135 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Summa tillgångar |10 517 |10 653 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Eget Kapital |2 471 |3 841 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Avsättningar |37 | |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Långfristiga skulder |125 |425 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kortfristiga skulder |7 884 |6 387 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Summa eget kapital och skulder |10 517 |10 653 |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Ställda |3 400 |3 400 |
|säkerheter | | |
| | | |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+-----------------------------...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.