Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Delårsrapport April-juni 2019

Koncern 1 april - 30 juni 2019

· Intäkter 5 179 kSEK (4 372 kSEK)
· Resultat efter skatt 54 kSEK (1 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
· Soliditet 25 % (32 %)
· Kassaflödet var 400 kSEK(-628 kSEK)

Moderbolag 1 april - 30 juni 2019

· Intäkter 69 kSEK (51 kSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till - 228 kSEK (-928 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,02 SEK)
· Soliditet 77 % (75 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Ökning & Kassaflöde

Q2 brukar vara en relativt svag period för koncernen men i år ökar
åter omsättningen; med över 20%. Detta medför dessutom relativt gott
kassaflöde; vilket är ovanligt för perioden.

Marginalerna minskar något; men inte till de nivåer som ledningen
tidigare befarat. Detta beror framförallt på en förändrad produktmix;
där försäljningen av egna produkter utgör en allt större andel av
intäkterna.

AlphaHelix Technologies fortsätter lanseringen av screeningplattformen
BugScreener?. Den här processen har gått betydligt långsammare än
förutspått men volymerna ökar successivt och intresset för
BugScreener? är gott. Det pågår ett arbete med att försöka bredda
plattformen till att omfatta fler analyser för att på så sätt öka
användningsområdet till fler applikationer. Försäljningen av Rob?
ökar långsamt; framförallt i Sverige och Asien; men än så länge är
volymerna låga och säljkostnaderna mycket höga.

Dotterbolaget Techtum Lab är fortsatt mycket lönsamt; där en successiv
förändring av produktmixen skapar relativt höga marginaler. Det är
framförallt produkter med högt kunskapsinnehåll som ökar. Detta är en
långsiktig strategi där val av produkter och rekrytering av
högkvalificerad personal har bidragit. Techtum arbetar allt mer med
kundspecifik problemlösning och allt mindre med ren försäljning av
förbrukningsvaror.

Koncernen kommer framledes att integrera verksamheten ytterligare så
att huvuddelen av försäljningen sköts från dotterbolaget Techtum;
också för koncernens egna produkter. I Techtum finns både
naturvetenskapligt högutbildad personal och specialister på
installation och service; vilket förhoppningsvis skall uppskattas
också av internationella kunder.

Händelser efter perioden

Juli är traditionellt en mycket lugn månad; också i år var
försäljningen mycket blygsam.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något
nedåtgående trend. Handeln är dock mycket låg. Bolagets egna
finansiella risk har minskat. Sammantaget har nog både kursrisk och
likviditetsrisk ökat. Ledningen har fortsatt en strategi som skall
gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300
aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade
funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger
förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för
användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande
maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna
marknad i Sverige.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening
av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener?.
Bolaget tillverkar också ?Amp, som är en nischad PCR-maskin för en
begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som
efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob? är
en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR
reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob? är en så
kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix
partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe? är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som
väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2019-06-30 |2018-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+
|Mattias Molin |150 000 |150 000 |
+---------------+------------+----------+

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2019-11-01

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets
regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande.
Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i
beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisorer.

Nacka i augusti 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
| |Resultaträkning | |
| |i sammandrag - | |
| |koncern (kSEK) | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
| |2019-04-01-2019|2018-04-01|2019-01-01|2018-01-01|2018-01-01|
| |-06-30 |-2018-06 |-2019-06 |-2018-06 |-2018-12 |
| | |-30 |-30 |-30 |-31 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Nettoomsättning |5 150 |4 205 |8 808 |7 961 |18 128 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Summa intäkter |5 179 |4 372 |8 913 |8 162 |18 298 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Rörelsekostnader|-5026 |-4 150 |-9 007 |-8 333 |-18 909 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Avskrivningar |-85 |-191 |-161 |-388 |-574 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Rörelseresultat |67 |31 |-255 |-559 |-1 184 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Finansiella |-13 |-30 |-45 |-66 |-155 |
|poster netto | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Resultat efter |54 |1 |-301 |-625 |-1 339 |
|finansiella | | | | | |
|poster | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Skatt | |- |- |- |-33 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Resultat efter |54 |1 | -301 |-625 |-1 372 |
|skatt | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+

+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Balansräkning i sammandrag koncern (kSEK) |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
| |2019 |2018 |2018-12-31|
| |-06 |-06 | |
| |-30 |-30 | |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Immateriella anläggningstillgångar |0 |0 |0 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Materiella anläggningstillgångar |635 |1 069|761 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Finansiella anläggningstillgång |46 |38 |46 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Lager |4 681|5 541|4 812 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Kundfordringar |2 457|1 978|3 627 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Övriga omsättningstillgångar |269 |650 |470 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Kassa och bank |636 |694 |290 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Summa tillgångar |8 724|9 970|10 007 |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------+-----+-----+----------+
|Eget Kapital |2 203|3 216|2 469 |
+-------------------...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.