Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

AlphaHelix Molecular Diagnostics: DELÅRSRAPPORT Juli - September 2020

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING 
Koncernens omsättning under tredje kvartalet ökade med 27% jämfört med föregående år. Bruttomarginal är 44 % och vinstmarginal ligger på 10%. Tredje kvartalet är normalt koncernens sämsta varför ett positivt resultat får anses som mycket gott. Omsättningens ökningen de tre första kvartalen är goda 36%. 
Det är främst koncernens nya strategi att stärka produktportföljen för diagnostik i Norden som gett resultat. Fokusområden som QPCR och biobanker har också mycket god utveckling. 

Klinisk diagnostik av covid-19 står för stora delar av omsättningsökningen. Där har vi
flyttat fram våra positioner med nya instrument och testmetoder. Ett projekt med leveranser av covid-19 instrument med test kit till Etiopien initierades under Q3. Där ser vi mycket positivt på utvecklingen. I Norden har vårt nya POCT system, AIGS, för covid-19 rönt mycket gott intresse både för klinisk verksamhet som för privata aktörer. 

Vi såg en ökning av aktiviteter på forsknings-sidan under september. Det är framförallt en ökad försäljning av förbrukningsvaror när laboratorieverksamheten startar upp igen men även intresset för dyrare utrustning har ökat.
 
De negativa effekterna av pandemin kvarstår även om viss lättnad noterats. Vi har inte fått någon leverans av pipettspetsar till Rob, varför ingen leverans skett under perioden. Diskussioner angående potentiella BugScreener affärer har pausats och antal tester har minskat då kunderna är upptagna med covid-19 tester. 
Våra leverantörer är generellt försenad med all utveckling. Det har gjort att Genapsys  instrumentet för Next Generation Sequencing har inte fått den utveckling vi förväntat oss.  

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Vårt nya POCT system för covid-19 har verifierats av kund i Sverige varför vi nu lanserar det brett. Vi ser ett stort intresse för denna typ av instrument. Även om AIGS bidrar positivt till årets resultat så blir effekten 2021 betydligt större då basen för sålda enheter ökat. AIGS är inte begränsad till covid-19 varför kit försäljning fortsätter även efter pandemin. 

Laboratoriet i Etiopien har godkänts av myndigheterna för nationell covid-19 testning varför vi förväntar oss markant ökad försäljning av kit under Q3 och 2021. De planerar för att expandera verksamheten varför även fler instrument kommer att levereras.

Vi har fått preliminärt leveransbesked att pipettspetsar till Rob skickas första delen i november. Bolaget kan nu leverera beställda Rob.  

AKTIEN
Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden. Efter ett pressmeddelande om  samarbets-partner och leverans av covid-19 diagnostik till Etiopien så gick kursen ner till en stabil nivå.   Dagshandelsvolym har minskat något under senare delen av perioden. 

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare. 

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

 

VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I 
moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. 

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR, QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering och lagring; med tillhörande förbrukningsmaterial. 

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

PRODUKTER
Techtums sortiment inom PCR, QPCR, NGS och diagnostik kännetecknas av förbättrade resultat och ökad kostnadseffektivitet för användarna. Man säljer även avancerade system för vätskehantering till forskning, diagnostiska laboratorier och biobanker. 

AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™. Man tillverkar och säljer Rob™ som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är en specialiserad PCR-maskin för mycket krävande applikationer inom diagnostik och forskning.

 

NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
INSYNSPERSONERNAS INNEHAV
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts under andra kvartalet.
Insynsperson       Aktieinnehav    
    2020-09-30    2019-12-31
LabKompaniet*    20 873 618    27 831 490
Mattias Molin    0    150 000
Actibe Healthtech**    3 478 936    0
 * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.
 ** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport. 
Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 2021-02-17. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i oktober 2020
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö, VD, 070 - 788 1208

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
    Q3 2020    Q3 2019    Q1 - Q3 2020    2019
Nettoomsättning    4 896    3 446    17 463    17 076
Summa intäkter    4 896    3 482    17 474    17 190
Rörelsekostnader    -4 675    -3 496    -15 457    -17 807
Avskrivningar    -79    -78    -236    -257
Rörelseresultat    142    -92    1 781    -874
Finansiella poster netto    15    -23    -22    -99
Resultat efter finansiella poster    157    - 116    -1 759    -973
Skatt    -            -10
Resultat efter skatt        157    -116      1 759    -983
                

Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
    2020-09-30    2019-09-30    2019-12-31
Immateriella anläggningstillgångar    0    0    0
Materiella anläggningstillgångar    268    553    504
Finansiella anläggningstillgångar    0    46    0
Lager    4 349    4 745    4 034
Kundfordringar    2 069    2 043    3 264
Övriga omsättningstillgångar    785    725    581
Kassa och bank    178    85    412
Summa tillgångar    7 649    8 196    8 795
            
Eget Kapital    3 245    2 084    1 485
Avsättningar    0    195    0
Långfristiga skulder    0    0    0
Kortfristiga skulder    4 404    5 917    7 310
Summa eget kapital och skulder    7 649    8 196    8 795

Ställda säkerheter                                                    
3 400    
3 400    
3 400

 

Nyckeltal
    Q3 2020    Q3 2019    2019
Soliditet, %    42    25    16
Antal aktier    52 832 418    52 832 418    52 832 418
Resultat per aktie SEK    0,00    0,00    -0,02
Medeltal anställda    8    10    10

 

Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    Q3 2020    Q3 2019    Q1-Q3 2020    2019
Nettoomsättning    50    50    150    219
Övriga intäkter                
Summa intäkter    50    50    150    219
Rörelsekostnader    -348    -152    -923    -914
Avskrivning anläggningstillg.                
Rörelseresultat    -298    -102    -773    -695
Finansiella poster netto    0    0    0    0
Resultat efter finansiella poster    -298     -102     -773     -695 
Skatt    0        0    0
Resultat efter skatt    -298    -102    -773    -695
                
Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    2020-09-30    2019-09-30    2019-12-31
Immateriella anläggningstillgångar        0    
Materiella anläggningstillgångar    0    0    0
Finansiella anläggningstillgångar    6 993    6 993    6 993
Lager    0    0    0
Kundfordringar    0    0    0
Övriga omsättningstillgångar    1 103    2 412    1 213
Kassa och bank    161    68    118
Summa tillgångar    8 257    9 473    8 324
            
Eget Kapital    5 963    7 121    6 736
Långfristiga skulder    0    0    0
Kortfristiga skulder    2 294    2 352    1 588
Summa eget kapital och skulder      8 257      9 473      8 324

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020.
 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.