Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Alteco Medical: Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 till 2015-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 7 668 685 SEK (5 806 368).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 006 106 SEK
(-8 481 008).*

· Resultatet per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,52).
· Soliditeten uppgick till 88 % (63 %).*
Fjärde kvartalet (2015-10-01 till 2015-12-31)

· Nettoomsättning uppgick till 2 293 267 SEK (1 052 038).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 215 887 SEK
(-3 057 099).**

· Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,19).**
*Om aktivering av utvecklingskostnaderna ej hade skett skulle
resultatet efter finansiella poster, för år 2015,

uppgått till -10 353 243 SEK och resultatet per aktie hade uppgått
till -0,63 SEK.

** Om aktivering av utvecklingskostnaderna ej hade skett skulle
resultatet efter finansiella poster, för fjärde kvartalet,

uppgått till -2 092 824 SEK och resultatet per aktie hade uppgått till
-0,13 SEK.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 377 600 aktier
per 2015-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Delårsrapport 1, 2016 2016-05-19

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

· Alteco tecknar avtal med Theradial om distribution av Alteco® LPS
Absorber i Frankrike. Theradial har lång erfarenhet av försäljning
och marknadsföring av produkter inom intensivvård och dialys på den
franska marknaden.

· Alteco erhåller etiskt godkännande i Finland för
multicenterstudien ASSET. Bolaget har således erhållit alla etiska
godkännanden i Sverige, Norge och Finland för att genomföra första
delen av studien.

· Alteco tecknar avtal med Pi Healthcare and Medical Devices om
distribution av Alteco® LPS Adsorber i Turkiet. Pi Healthcare and
Medical Devices är en distributör med många års erfarenhet av
försäljning och marknadsföring av medicinska produkter på den
turkiska marknaden.

· Alteco erhåller i mars 2015 en stor order från sin distributör i
Ryssland. Ordervärdet uppgick till cirka 1,1 MSEK.

· Alteco tecknar avtal med InterGavan om distribution av Alteco® LPS
Adsorber. Avtalet innebär att Alteco har två distributörer i
Ryssland.

Andra kvartalet

· Altecos nyemission blir övertecknad. Nyemissionen tecknas till
cirka 31 MSEK inklusive teckningsåtagare, motsvarande en
teckningsgrad om cirka 227 procent. Genom emissionen nyemitteras 5
459 200 aktier. Alteco tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före
emissionskostnader.

· Jonas Jönmark avgår som VD. Styrelsen inleder omgående en process
för att finna en lämplig ersättare.

· Bolaget tecknar avtal med den saudiarabiska distributören First
Medical om distribution av Alteco® LPS Adsorber i Saudiarabien. First
Medical är en stor aktör inom intensivvård och dialys och täcker hela
Saudiarabien.

· Håkan Petersson tillträder som ny VD i Bolaget. Petersson
tillträder tjänsten den 1 juli 2015.

· Den 15 juni 2015 hålls årsstämma i Alteco. Information om de
beslut som fattades finns att tillgå i "Kommuniké från årsstämma"
publicerad den 16 juni 2015 på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

Tredje kvartalet

· Den första ordern levereras till den saudiarabiska distributören
First Medical.

Fjärde kvartalet

· Distributörsavtal tecknas med Nikkiso America, Inc. för lansering
av produkten Alteco® LPS Adsorber på ett flertal marknader. Bolaget
erhåller sin första order från Nikkiso i oktober 2015, ordervärdet
uppgick till 120 000 Euro.

· Alteco publicerar en nulägesrapport för att informera om
verksamhetens nuläge, framtid samt hur arbetet fortlöper avseende
tidigare kommunicerade målsättningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Alteco har säkerställt en kreditfacilitet upp till 5 MSEK på
marknadsmässiga villkor från Lindekullen Holding AB (ägs till 100 %
av Altecos huvudägare och styrelseledamot Anders Althin).
Kreditfaciliteten kan utnyttjas av Alteco vid behov under 2016.
Bolaget kommer under 2016 att undersöka olika möjligheter att
säkerställa en långsiktig finansiering.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning för år 2015 uppgick till 7 668 685 SEK (5 806
368), vilket är en ökning med 32 %. Främsta orsaken till ökningen
beror på fler sålda produkter. Bruttovinstmarginalen för år 2015
uppgick till 70 % (59 %) och denna ökning beror främst på minskade
rabatter till kunderna.

Försäljningskostnaderna för år 2015 uppgick till -7 138 809 SEK (-5
262 309), en ökning med 36 %. Detta beror på ökade försäljnings- och
marknadsföringskostnader. Administrationskostnaderna uppgick till -4
758 974 SEK (-4 811 447), vilket är en minskning med 1 %. Kostnader
för forskning och utveckling uppgick till -308 028 SEK (-1 982 364)
och avser patent- och varumärkeskostnader. Bolaget har valt att
aktivera utvecklingskostnader om 3 519 719 SEK och därför har
kostnaderna minskat mot föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -7 006 106 SEK (-8 481
008).

Om aktivering av utvecklingskostnader hade skett under år 2014 skulle
resultatet efter finansiella poster uppgått

till -6 865 903 SEK jämfört med -7 006 106 SEK för år 2015.

Om aktivering av utvecklingskostnader ej skett under år 2015 skulle
resultatet efter finansiella poster uppgått

till -10 353 243 SEK jämfört med -8 481 008 SEK för år 2014.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5 398 087 SEK och
består balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 575 594 SEK och består
främst av kundfordringar om 2 504 021 SEK och kassa och bank om 3 688
047 SEK.

Eget kapital per 2015-12-31 uppgick till 11 476 937 SEK, vilket är en
soliditet på 88 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 1 538 202 SEK och utgörs av
leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder och upplupna
kostnader.

Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-,
bröst- och prostatacancer tillsammans.

VD Håkan Petersson kommenterar

2015 har nu lagts till handlingarna och det är dags att summera året
som gått. Det är glädjande att konstatera att vi lyckades sälja fler
produkter under 2015 än under 2014. Genom att expandera geografiskt
och skaffa fler kunder utanför Ryssland har vi minskat beroendet av
denna marknad och istället spridit riskerna och ökat vår globala
närvaro ytterligare.

Som en del i denna strategi inledde vi under hösten ett samarbete med
Nikkiso, avtalet innebär att bolaget lanserar Alteco® LPS Adsorber på
ett flertal marknader. Nikkiso har styrkan, resurserna och logistiken
för att snabbt och effektivt penetrera marknaderna och se till att
Alteco Medicals produkter blir tillgängliga för alla
intensivvårdsavdelningar i de avtalade länderna.

Vi kommer att fortsätta vår strävan att öppna nya marknader under
2016, det är dock viktigt att samtidigt se till att vår produkt får
en regelbunden användning i de stora länderna i Europa. Som ett led i
detta skall vi utöka kunskapen om vårt erbjudande, detta är också en
av orsakerna till att vi under 2016 genomför en multicenterstudie på
fem kliniker runt om i Skandinavien. Studien syftar till att stärka
vår kliniska dokumentation och ge oss ytterligare argument för snabb
marknadsbearbetning och ökad användning. Vi räknar med att kunna
offentliggöra den första fasen, den så kallade feasibility delen,
under slutet av 2016. Den andra fasen omfattar ett större
patientunderlag från fler länder och förväntas att genomföras under
2017/2018.

Vårt delmål att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under
2016/2017 har fått stå tillbaka till senare delen av detta tidsspann,
då vikten av marknadsbearbetning som jag varit inne på är vårt
absoluta fokus. Fram till och med 2018 har vi ett antal målsättningar
att uppnå, bolagets behandling bör vara med bland de rekommenderade
behandlingarna för sepsis i International Sepsis Guidelines, vi bör
ha skapat en etablerad marknad i och utanför Europa samt påbörjat
processen för ett framtida FDA-godkännande, vilket ger oss möjlighet
att lansera i USA. Vi fortsätter att arbeta intensivt mot vår vision
att bli världsledande inom livräddande behandling av patienter med
livshotande blodförgiftning.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning)

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1] (http://#_ftn1).

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills över 2 100 behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En
behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3
behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas
till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60
000 - 200 000 SEK per sepsispatient[2] (http://#_ftn2).

Målsättning

Altecos målsättning är bland annat att uppnå positivt kassaflöde på
månadsbasis under senare delen av 2016/2017. Vidare är en av Bolagets
målsättningar att Altecos behandling ska bli den rekommenderade
behandlingen för sepsis i de internationella riktlinjerna innan 2018
och att under denna period skapa en etablerad marknad i och utanför
Europa samt påbörja processen för ett framtida FDA-godkännande.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2015 uppgick
antalet aktier i Alteco till 16 377 600 stycken. Det finns inga
utestående optioner eller optionsprogram.

Förslag till disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

Årsredovisning tillgänglig och årsstämma

Alteco Medicals årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att
publiceras på Bolagets (www.altecomedical.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor i april 2016. Årsstämma i
Bolaget är planerad att hållas den 19 maj 2016 i Lund. Exakt datum
för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras
senast i samband med kallelse till årsstämma.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Förutom nedan angiven redovisningsprincip om utvecklingskostnader har
bokslutskommunikén upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Styrelsen har beslutat att i årsredovisningen för 2015 aktivera
utvecklingskostnader i enlighet med 4 kap. 2§ Årsredovisningslagen.
Därvid skall aktiveringsmodellen tillämpas. Det innebär att utgifter
som uppkommit under utvecklingsfasen skall redovisas som tillgå...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.