Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Alteco Medical: Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 4 663 843 SEK (7 668 685).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 039 243 SEK
(-7 006 106).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,26).
· Soliditeten uppgick till 92 % (88 %).
Fjärde kvartalet (2016-10-01 till 2016-12-31)

· Nettoomsättning uppgick till 1 072 567 SEK (2 293 267).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 048 758 SEK
(-1 215 887).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,04).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 296 000 aktier
per 2016-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Med "Alteco" avses Alteco Medical AB med organisationsnummer
556625-0840.

Informationskalender

Delårsrapport 1, 2017 2017-04-27

Årsstämma 2017-05-16

Väsentliga händelser under 2016

Första kvartalet

· Alteco erhåller kreditfacilitet från Lindekullen Holding AB om
upp till fem (5) MSEK. Kreditfaciliteten kan utnyttjas av Alteco vid
behov under 2016.

· Bolaget tecknar avtal med Biomedica CS, S.R.O. om distribution av
Alteco® LPS Adsorber i Tjeckien.

· Alteco tecknar avtal med SC Kapamed International SRL om
distribution av Alteco® LPS Adsorber i Rumänien.

Andra kvartalet

· Alteco startar projektet "Clinical ICU Project" med målsättningen
att öka den kontinuerliga användningen av Alteco® LPS Adsorber i
Europa.

· Bolaget publicerar kommuniké från årsstämma som hölls den 19 maj
2016. Kommunikén finns publicerad på Altecos hemsida
(www.altecomedical.com).

· Alteco tecknar i slutet av maj avtal med Delrus-koncernen
avseende distribution av Alteco® LPS Adsorber i tre stora regioner i
Ryssland; Ural Federal District, Siberian Federal District och Far
East Federal District.

Tredje kvartalet

· Alteco avlägger i augusti en nulägesrapport i vilken bolaget
uppdaterar om den skandinaviska multicenterstudien och planerad
nyemission.

· Den 25 augusti meddelar bolaget att styrelsen har beslutat att,
villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en
nyemission. Fulltecknad nyemission tillför Alteco cirka 16,4 MSEK
före emissionskostnader.

· Bolaget publicerar kallelse till extra bolagsstämma, vilket hölls
den 12 september 2016. Kallelse till och kommuniké från extra
bolagsstämma finns publicerad på bolagets hemsida
(www.altecomedical.com).

Fjärde kvartalet

· Alteco meddelar i oktober att bolagets huvudägare, Anders Althin,
överlämnat teckningsförbindelser i beslutad nyemission från det av
Althin med närstående helägda bolaget ESALP Invest AB till det av
Althin helägda bolaget Lindekullen Holding AB.

· Alteco meddelar den 18 oktober att bolagets nyemission blev
övertecknad motsvarande en teckningsgrad om cirka 125 procent.
Bolaget tillförs därmed cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader.

· Bolaget meddelar den 19 oktober att det efter genomförd
nyemission uppstått flaggningsskyldighet för en av bolagets
huvudägare, Lindekullen Holding AB. Lindekullen Holding AB:s innehav
uppgick före nyemissionen till cirka 6,63 procent. Efter nyemissionen
uppgår innehavet i Alteco till cirka 12,53 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Alteco tecknar i början av januari avtal med Markomed Ltd om
distribution av Alteco® LPS Adsorber i Kroatien, Slovenien och
Bosnien-Hercegovina och erhåller en initial order till ett värde om
cirka 240 000 SEK.

· Alteco meddelar i början av februari att bolaget tecknat avtal med
fyra sjukhus i Tyskland inom ramen för "Clinical ICU Project".
Målsättningen är att teckna avtal med totalt 20 tyska kliniker under
2017

· Alteco tecknar i början av februari ett avtal med Neurotechs Ltda
om distribution av Alteco® LPS Adsorber i Brasilien.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets omsättning för år 2016 uppgick till 4 663 843 SEK (7 668
685), vilket är en minskning med 39 procent gentemot föregående
räkenskapsår. Orsaken till minskningen beror på lägre försäljning,
framförallt i Ryssland. Bruttovinstmarginalen för 2016 uppgick till
61 % (70 %) och denna minskning beror främst på att omsättningen har
minskat.

Försäljningskostnaderna för 2016 uppgick till -6 912 615 SEK (-7 138
809), en minskning med 3 procent. Detta beror på minskade personal-
och marknadskostnader.

Administrationskostnaderna uppgick till -4 056 875 SEK (-4 758 974),
vilket är en minskning med 15 procent. Detta beror främst på minskade
personal- och konsultkostnader.

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -823 273 SEK
(inklusive planenliga avskrivningar av balanserade
utvecklingskostnader om -440 088 SEK).

Resultatet efter finansiella poster för helåret 2016 uppgick till -9
039 243 SEK (-7 006 106).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2016
till 6 388 161 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader,
patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 13 342 761 SEK och bestod
främst av kundfordringar om 1 941 131 SEK och kassa och bank om 10
234 715 SEK.

Eget kapital per 2016-12-31 uppgick till 18 121 393 SEK, vilket medför
en soliditet på 92 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 1 630 862 SEK och utgjordes
främst av upplupna kostnader om 938 705 SEK.

Lån från Lindekullen Holding AB

Bolaget har kvittat det tidigare kommunicerade lånet från Lindekullen
Holding AB mot aktier i genomförd nyemission under hösten 2016.

Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-,
bröst- och prostatacancer tillsammans.

VD Håkan Petersson kommenterar

2016 bjöd på en hel del utmaningar, inte minst försäljningsmässigt.
Politisk och finansiell oro som resulterat i budgetnedskärningar i
stora länder som Ryssland och Turkiet drabbade våra partners och
därmed även vår omsättning.

Vi räknar med en stabilisering i dessa länder under 2017.

Vi har under året som gått fortsatt att arbeta för en bredare bas för
vår försäljning genom att teckna avtal med ett antal nya
distributörer. Det är viktigt att fortsatt göra oss mindre beroende
av den volatila ryska marknaden. Jämfört med 2015 kan vi idag räkna
in ytterligare sex marknader i vårt distributionsnätverk, de flesta
av dem i östra Europa där intresset för Altecos terapi är stort. Vi
tog nyligen också beslutet att försöka etablera oss på den stora
sydamerikanska marknaden, vid en lyckad registreringsprocess så
kommer vi igång med försäljningen i Brasilien under andra kvartalet i
år. Under 2017 kommer vi att fortsätta vår expansion till ytterligare
ett antal intressanta marknader. Huvudfokus kommer dock att ligga på
en ökad penetration på de marknader där vi nu finns representerade.
Vi noterar även ett ökat intresse för att i preventivt syfte behandla
vissa patientgrupper för att undvika sepsis och kommer att löpande
utvärdera denna potentiella möjlighet.

En annan viktig byggsten för ökad användning är vårt "Clinical ICU
Project". Genom projektet skapar vi ett nära samarbete med
nyckelkliniker där sepsispatienter behandlas med vår produkt.
Målsättningen är, utöver att öka den kontinuerliga användningen, att
skapa referenser och en större acceptans för vår behandlingsmetod,
något som vi tror har mycket stor betydelse för att nå framgång på de
stora europeiska marknaderna. Som tidigare meddelats har vi nu
inkluderat fyra kliniker på den stora och viktiga tyska marknaden;
vår målsättning är att utöka detta till tjugo kliniker under 2017.

Rekryteringen av patienter till vår skandinaviska multicenterstudie
har gått långsammare än önskat, vi har därför vidtagit en rad
åtgärder för att snabba på processen. Bland annat tecknade vi avtal
med ytterligare ett sjukhus och har därmed totalt sex partners
fördelat mellan Sverige, Norge och Finland.

Alteco genomförde en nyemission under september/oktober 2016.
Emissionen blev glädjande nog övertecknad vilket bekräftar det stora
intresset för den unika terapi som bolaget kan erbjuda.

Alteco har mycket positivt att arbeta med under 2017 och jag ser med
glädje och tillförsikt framemot resten av året.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning)

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills över 2 700 behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En
behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3
behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas
till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60
000 - 200 000 SEK per sepsispatient.[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

Målsättning

Altecos målsättning är bland annat att under slutet av 2017 att
färdigställa och offentliggöra resultatet av den första fasen av den
multicenterstudie bolaget nu genomför. Fram till och med 2018 är en
av bolagets målsättningar att påbörja processen för att Altecos
behandling ska bli den rekommenderade behandlingen för sepsis i de
internationella riktlinjerna och att under denna period skapa en
etablerad marknad i och utanför Europa samt påbörja processen för ett
framtida FDA-godkänn...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.