Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Alteco Medical: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Första kvartalet (2016-01-01 till 2016-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 339 781 SEK (1 483 943).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 794 794 SEK
(-2 006 558).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,12).
· Soliditeten uppgick till 83 % (71 %).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 377 600 aktier
per 2016-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Årsstämma 2016-05-19

Halvårsrapport, 2016 2016-08-11

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· Alteco erhåller kreditfacilitet från Lindekullen Holding AB om upp
till 5 MSEK. Kreditfaciliteten kan utnyttjas av Alteco vid behov
under 2016.

· Bolaget tecknar avtal med Biomedica CS, s.r.o. om distribution av
Alteco® LPS Adsorber i Tjeckien.

· Alteco tecknar avtal med SC Kapamed International SRL om
distribution av Alteco® LPS Adsorber i Rumänien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Alteco Medical startar nytt projekt på utvalda kliniker i Europa.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning för det första kvartalet 2016 uppgick till 1 339
781 SEK (1 483 943), vilket är en minskning med 10 %. Främsta
orsakerna till minskad omsättning är valutakurseffekter och lägre
pris vilket beror på förändrad marknadsmix. Bruttovinstmarginalen
under första kvartalet uppgick till 63 % (64 %).

Försäljningskostnaderna för det första kvartalet uppgick till -1 373
322 SEK (-1 667 838), en minskning med 18 %.

Administrationskostnaderna uppgick till -980 557 SEK (-985 132).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -351 553 SEK
(inklusive planenliga avskrivningar av balanserade
utvecklingskostnader om 86 295 SEK). Detta innebär en ökning med 18 %
jämfört med föregående år då kostnaden var

-296 853 SEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 794 794 SEK (-2
006 558), vilket är en förbättring med drygt 10 %.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2016 till 5
336 003 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent
och varumärken.

Per den 31 mars 2016 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 6 293
050 SEK och bestod främst av kundfordringar om 1 999 716 SEK och
kassa och bank om 2 869 881SEK.

Eget kapital per 2016-03-31 uppgick till 9 682 144 SEK, vilket medför
en soliditet på 83 %.

Per den 31 mars 2016 uppgick de kortfristiga skulderna till 1 956 734
SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader om 1 132 489 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Under 2015 satsade vi hårt på att bredda basen för vår försäljning
genom att expandera geografiskt. Vi lyckades bra med detta och
minskade därmed vårt beroende av den ryska marknaden. Vi kommer även
fortsättningsvis att följa vår strategi med att selektivt etablera
oss på fler marknader. Under inledningen av året tecknade vi avtal
med distributörer i både Rumänien och Tjeckien. I Rumänien tecknades
avtal med SC Kapamed International SRL avseende distribution av
Alteco® LPS Adsorber. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet
till förlängning. SC Kapamed International har lång erfarenhet av
försäljning till intensivvårdskliniker i Rumänien som är ett av de
större länderna i Europa med cirka 20 miljoner invånare. Vår partner
har dokumenterade framgångar av försäljning till
intensivvårdskliniker i landet och vi har en stark tilltro till SC
Kapamed Internationals förmåga. Vår förhoppning är att vår Alteco®
LPS Adsorber ska nå en framträdande roll på de viktigaste sjukhusen i
Rumänien - något som kan komma att gagna ett stort antal patienter.

Utöver detta har vi även tecknat avtal med Biomedica CS, s.r.o. om
distribution av Alteco® LPS Adsorber i Tjeckien. Biomedica koncernen
har 250 anställda och 13 kontor i länderna i centrala och östra
Europa och är därmed en ledande distributör av medicintekniska
produkter i regionen. Avtalet ger Biomedica CS, s.r.o. exklusiva
rättigheter att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i
Tjeckien och bolaget kan därmed erbjuda sina kunder en innovativ och
användarvänlig behandling för patienter med svår sepsis eller septisk
chock. Vi är mycket glada över även det här samarbetet,
Biomedica-koncernen har en stark ställning på marknaderna i centrala
och östra Europa - något som är mycket betydelsefullt för Alteco
Medical. En lyckad satsning i Tjeckien kan leda till möjligheter även
på andra marknader i regionen. Vi är nu verksamma i fler än 20
länder, vilket är ett tecken på att vi är på rätt väg mot vår vision
att bli världsledande inom livräddande behandling av patienter med
livshotande blodförgiftning.

Efter periodens slut har vi startat upp ett projekt som vi benämner
"Regional Validation Project" med det övergripande målet att öka den
kontinuerliga och regelbundna användningen av bolagets produkt
Alteco® LPS Adsorber på utvalda marknader i Europa. Så länge
projektet pågår kommer Alteco att rikta sitt erbjudande direkt till
intresserade sjukhus. På de utvalda sjukhusen kommer sepsispatienter
att behandlas med Altecos produkt, vartefter resultatet av
behandlingen kommer att mätas baserat på parametrar som bolaget och
sjukhusen kommit överens om. Målsättningen är att nå ett antal
framgångsrika behandlingar per sjukhus under en definierad
tidsperiod. Altecos vision är att genom projektet nå en större
acceptans av bolagets terapi bland sjukhusen i Europa. Projektet
kommer att ledas av en extern konsult, Paul Tillkvist, field clinical
specialist, som har lång erfarenhet av liknande processer vid över
130 kliniker runt om i världen.

Arbetet med vår viktiga multicenterstudie löper på och målsättningen
att kunna presentera ett resultat under 2016 står kvar.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning)

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20160519/Alteco%20Me...).

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills över 2 100 behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En
behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3
behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas
till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60
000 - 200 000 SEK per sepsispatient[2]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20160519/Alteco%20Me...).

Målsättning

Altecos målsättning är bland annat att uppnå positivt kassaflöde på
årsbasis under senare delen av 2016/2017. Vidare är en av Bolagets
målsättningar att Altecos behandling ska bli den rekommenderade
behandlingen för sepsis i de internationella riktlinjerna innan 2018
och att under denna period skapa en etablerad marknad i och utanför
Europa samt påbörja processen för ett framtida FDA-godkännande.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2016 uppgick
antalet aktier i Alteco till 16 377 600 stycken. Det finns inga
utestående optioner eller optionsprogram.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 19 maj 2016

Styrelsen

Alteco Medical AB

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20160519/Alteco%20Me...)
www.world-sepsis-day.org

[2]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20160519/Alteco%20Me...)
Bedömning av Altecos Medicinska Råd

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2016-01-01-till...
http://mb.cision.com/Main/11609/2012660/517906.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.