Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Alteco Medical: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 till 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 3 638 147 SEK (3 591 756).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 551 SEK
(-5 995 468).

· I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter
för utvecklingsarbete om -2 393 000 SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,22).
· Soliditeten uppgick till 80 % (52 %).
Tredje kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 128 027 SEK (1 210 684).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 045 929SEK (-2
221 902).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,08).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 296 000 aktier
per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Bokslutskommuniké 2018-02-15

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter periodens utgång

· Styrelsen meddelar beslut om att, förutsatt godkännande vid extra
bolagsstämma, genomföra en företrädesemission som vid fullt tecknande
tillför bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser och garantiförbindelser motsvarar 100% av
emissionsvolymen.

· Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 27 november kl 10:00
med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Omsättningen för nio månader 2017 uppgick till 3 638 147 SEK (3 591
756). Bruttovinstmarginalen uppgick till 59 % (64 %). Den minskade
bruttovinstmarginalen beror främst på att tillverkningsvolymen under
de första sex månaderna har varit lägre än föregående år, till följd
av bland annat ombyggnad av produktionsanläggningen.

Försäljningskostnaderna för nio månader uppgick till -5 742 937SEK (-4
627 622), en ökning med 24 %. Främsta anledningen till ökningen är
högre personalkostnader som en följd av beslutade investeringar i
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 840 172 SEK (-2 917 675).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -3 338 906 SEK
(-627 252). I beloppet ingår engångsnedskrivning om

-2 393 000 SEK avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbete för
bolagets avbrutna multicenterstudie.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 551 SEK (-5
995 468).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2017
till 3 466 047SEK och bestod av balanserade utgifter för
utvecklingsarbete, patent och varumärken.

Per den 30 september 2017 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till
6 963 833 SEK och bestod främst av kundfordringar om 2 706 381 SEK
och kassa och bank om 2 987 386 SEK.

Eget kapital per 2017-09-30 uppgick till 8 333 841 SEK, vilket medför
en soliditet på 80 %.

Per den 30 september 2017 uppgick de kortfristiga skulderna till 2 105
370 SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader om 1 162 907 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Altecos styrelse och ledning är övertygade om att den ändrade
strategin som innebär att vi gör en satsning mot nya målgrupper är
framtiden för bolaget. (Se målgrupper nedan)

De patienter vi nu inriktar oss på är elektiva vilket betyder att
behandlingarna är planerade och ofta preventiva. Detta har stora
fördelar i jämförelse med akut sjuka patienter där mycket mindre
utrymme ges för planering av behandlingen och där man inte i förväg
vet hur många patienter som kan komma ifråga för behandlingen. De
patientgrupper vi har valt att satsa på är alla väldefinierade och
drabbas i stor utsträckning av endotoxemi vilket gör att flertalet
kommer att ha nytta av vår behandling.

Alteco kommer att genomföra en större studie men även några mindre
valideringsstudier för att visa på Alteco® LPS Adsorbers effekt på
dessa nya patientgrupper. Vår ambition är att komma igång med dessa
studier så fort som möjligt, bedömningen är att en studie påbörjas
redan i Q4, 2017 och att övriga inleds i början på nästa år. Bolaget
kommer parallellt att inleda marknads och försäljningsaktiviteter
inom de nya segmenten. Vi har inlett processen med att bygga
samarbeten, dels inom ramen för den vetenskapliga plattformen, dels
för att på ett effektivt sätt få igång försäljningen på våra
nyckelmarknader som exempelvis Tyskland.

Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att, förutsatt
godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission
som kommer att tillföra bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser och garantiförbindelser motsvarar 100 procent
av emissionsvolymen. Likviden kommer att ge Alteco goda
förutsättningar att genomföra den strategi som vi tror kommer att
väsentligt bidra till bolagets tillväxt.

Vi kommer även fortsättningsvis att bearbeta bolagets traditionella
målgrupp, sepsispatienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
Alteco har som ambition att teckna avtal med minst 20 kliniker i
Tyskland inom vårt Clinical ICU Projekt under 2017, i dagsläget har
vi 14 avtal i hamn. För att få igång en regelbunden användning på
dessa kliniker så kommer bolaget att öka närvaron på befintliga
kliniker.

Vi arbetar också med ett antal registreringar på nya marknader,
däribland Brasilien, och har gott hopp om att detta skall hjälpa oss
att utveckla verksamheten.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka
170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna
drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i
blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av
endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor
utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om
cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp
stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en
hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av
translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000
operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet
utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög
risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter
per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills flera tusen behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En
behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3
behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas
till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60
000 - 200 000 SEK per sepsispatient[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2).

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2017 uppgick
antalet aktier i Alteco till 27 296 000 stycken. Det finns inga
utestående optioner eller optionsprogram.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 3 november 2017

Styrelsen

Alteco Medical AB

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) www.world-sepsis-day.org

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Bedömning av Altecos
Medicinska Råd

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2017-01-01-till...
http://mb.cision.com/Main/11609/2382352/746017.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.