Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Alteco Medical: Delårsrapport 2019-07-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

· Nettoomsättning uppgick till 2 921 931 SEK (1 391 355).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 58 % (74 %).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -884 890 SEK (-2
424 557).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,05).
Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30)

· Nettoomsättning uppgick till 4 645 977 SEK (6 339 850).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 58 % (75 %).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 318 447 SEK
(-6 090 987).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,13).
· Soliditeten uppgick till 82 % (90 %)
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 46 187 618 aktier
per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Bokslutskommuniké 2020-02-06
Årsstämma 2020-05-14

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 och efter dess slut

· Alteco Medicals anmälda organ avbryter sin verksamhet

· Alteco Medical utser ny VD

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning de nio första månaderna 2019 uppgick till 4 645
977 SEK (6 339 850). Bruttovinstmarginalen uppgick till 58 % jämfört
med 74 % samma period föregående år. Den lägre bruttovinsten beror
främst på kundmixen, där en större andel av försäljningen skett till
kunder där Alteco har lägre marginaler samt att tillverkningsvolymen
är lägre i år jämfört med de första nio månaderna föregående år.

Försäljningskostnaderna uppgick till -4 516 067 SEK (-5 896 368).
Minskningen beror främst på lägre personalkostnader.

Administrationskostnaderna uppgick till -3 339 607 SEK (-3 146 058).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -392 460 SEK (-1
545 838). Minskningen beror på att den tidigare multicenterstudien
avslutats.

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -5 318
447 SEK (-6 090 987).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2019
till 1 523 001 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader,
patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 8 004 684 SEK och bestod
främst av kassa och bank om 2 138 532 och kundfordringar om 4 342 402
SEK.

Eget kapital per 2019-09-30 uppgick till 8 259 456 SEK, vilket medför
en soliditet på 82 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 1 770 157 SEK och utgjordes
främst av leverantörsskulder om 485 199 SEK och upplupna kostnader om
873 542 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Som indikerades i den förra kvartalsrapporten så återhämtade sig
försäljningen i det tredje kvartalet. Omsättningen landade på drygt
2,9 miljoner SEK vilket väsentligt förbättrar bolagets ackumulerade
försäljning under året. Den lägre bruttovinsten jämfört med fjolåret
beror i huvudsak på kundmixen där en större andel av försäljningen
gått till länder där Alteco har lägre marginal.

Det är speciellt glädjande att BBraun återkom med en relativt stor
order i det tredje kvartalet efter att ha lagt sin inledande
beställning av produkter i Q2. Alteco har goda förhoppningar om att
samarbetet skall leda till ökade marknadsandelar på den viktiga
italienska marknaden. Som tidigare beskrivits så är BBraun koncernen
en av världens ledande leverantörer av sjukvårdsprodukter.

Den för bolaget viktiga kliniska studien på hjärt-kärl patienter i
Tyskland löper nu på och Alteco räknar med att kunna presentera en
statusuppdatering före årsskiftet.

Som tidigare meddelats så avbröt Altecos anmälda organ, engelska LRQA,
som utfärdar EC certifikat (tillstånd att sälja produkter inom EU),
sin verksamhet den 30 september i år. Alteco försåg innan detta
datumet nyckelmarknaderna i Europa med produkter som skall täcka
behovet fram tills att ett nytt certifikat är på plats. Bolaget har
arbetat intensivt med denna fråga och räknar med att ett nytt EC
certifikat skall var beviljat innan årsskiftet 2019/2020. Då Altecos
produkter dessutom fortsatt kan säljas utanför EU bedömer bolaget att
eventuellt negativa effekter för försäljningen blir begränsade.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis. (1)

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka
170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna
drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i
blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av
endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor
utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om
cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp
stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en
hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av
translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000
operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet
utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög
risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter
per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat fler än 6 000 produkter och hittills har
samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade
produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare
AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en
handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2019 uppgick antalet
aktier i Alteco till 46 187 618 stycken. Det finns inga utestående
optioner eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på
årsstämman ett bemyndigande om att besluta om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller
innebär utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman. En riktad
nyemission har genomförts i tredje kvartalet om 694 286 aktier vilket
innebär en ökning av aktiekapitalet med 138 857,20 SEK.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper
som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1
(K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 6 november 2019

Styrelsen

----------------------------------------------------------------------

(1) www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 november 2019.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande
blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor
avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-,
bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett
starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis.
Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den
bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en
inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar
effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av
gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten
har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården
utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande
intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper,
breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom
hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO
(extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa
patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska
endotoxiner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2019-07-01-til...
https://mb.cision.com/Main/11609/2954911/1136545.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.