Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Alteco Medical: Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 kl. 10.00 på
bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 21 november 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 november 2017
skriftligen till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.
Anmälan kan också göras per telefon till 046-32 86 00 eller per
e-post till info@altecomedical.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 21 november 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.altecomedical.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 27 296 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordning.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.

9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst |
|AktiekapitalAktiekapitalet|5 459 200 kronor och högst 21 836 800 kronor. |
|skall utgöra lägst | |
|4 000 000 kronor och högst| |
|16 000 000 kronor. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktierAntalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst |
|aktier skall vara lägst |27 296 000 och högst 109 184 000 stycken. |
|8 000 000 och högst | |
|32 000 000 stycken. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara |
|AvstämningsförbehållDen |registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen|
|aktieägare eller |(1998:1479) om värdepapperscentraler och |
|förvaltare som på |kontoföring av finansiella instrument |
|avstämningsdagen är införd|(avstämningsförbehåll). |
|i aktieboken och antecknad| |
|i ett avstämningsregister,| |
|enligt 4 kap. lagen | |
|(1998:1479) om | |
|värdepapperscentraler och | |
|kontoföring av finansiella| |
|instrument eller den som | |
|är antecknad på | |
|avstämningskonto enligt 4 | |
|kap. 18 § första stycket 6| |
|- 8 nämnda lag, ska antas | |
|vara behörig att utöva de | |
|rättigheter som framgår av| |
|4 kap. 39 § | |
|aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 459
199,60 kronor genom nyemission av högst 18 197 332 aktier envar med
ett kvotvärde om 0,30 kronor till en teckningskurs om 1,00 kronor per
aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 18 197 332,00
kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 1 december 2017. Även
annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 kronor kontant.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7
december 2017 till och med den 21 december 2017. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av nya aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som
även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter
som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.I andra hand ska tilldelning av nya aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat
utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för
avsättning till fri fond (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet med högst 5 459 199,60 kronor för avsättning till fri
fond. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Beslutet om
minskning förutsätter bolagsordningsändring.

Samtidigt med minskning av aktiekapitalet har styrelsen beslutat,
förutsatt bolagsstämmans godkännande, att öka aktiekapitalet om högst
5 459 199,60 kronor genom en nyemission av aktier. Då detta
sammantaget ej medför förändringar i bundet eget kapital och dess
aktiekapital ska en redogörelse framtagas av styrelsen i enlighet med
20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) som återfinns i separat
bilaga.

Beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med vederbörande
bilaga är villkorad av att bolagsstämman beslutar att genomföra en
nyemission av aktier enligt separat bilaga, beslutet föreslås
godkännas under samma bolagsstämma.

Minskning av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp vilket
medför ett sammantaget aktiekapital (rådande aktiekapital minus
fastställt minskat belopp) motsvarande ett ändamålsenligt kvotvärde,
avrundat uppåt, till närmaste helt öre.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen
hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 20
kap. 12 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 20 kap. 13 - 14 §§
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på
bolagets webbplats (www.altecomedical.com) senast tre veckor före
bo...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.