Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

Altor: Altor AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Altor AB ("Altor"), som ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och
Altor Fund IV (No. 2) AB (tillsammans "Altor Fund IV"), vilka
förvaltas av Altor Fund Manager AB, lämnar ett rekommenderat
kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB
("Transcom" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i
Transcom till Altor ("Erbjudandet"). Stamaktierna i Transcom är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

· Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom
("Erbjudandevederlaget").[1] Erbjudandet innebär att Transcom
värderas till cirka 2 294 miljoner kronor.[2]

· Erbjudandet innebär en premie om:
- cirka 36,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,05 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

- cirka 37,2 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 63,79 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

- cirka 41,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 61,81 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 35,7 % jämfört med stängningskursen om 64,50 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 december 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

· Transcoms oberoende kommitté rekommenderar enhälligt Bolagets
aktieägare att acceptera Erbjudandet.[3] Den oberoende kommittén har
inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från
Deloitte.

· Altor är Bolagets största ägare med ett innehav om cirka 24,3 %
av aktierna och rösterna i Bolaget.

· Creades AB ("Creades"), SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity
Fund och SEB Alternative Strategies SICAV - SEB Industrial
Opportunities (tillsammans "SEB-fonderna") samt Fjärde AP-fonden, som
tillsammans innehar cirka 28,8 % av aktierna och rösterna i Transcom,
har på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

· Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor.
Altors ägare har åtagit sig att tillhandahålla Altor de medel som är
nödvändiga för att genomföra Erbjudandet.

· Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 16
januari 2017 och avslutas omkring den 21 februari 2017.

"Under 2015 blev Altor största aktieägare i Transcom. Vi står bakom
bolagets strategi och inriktningen på det arbete ledningen driver,
men nu vill vi öka takten, göra investeringar för ökad digitalisering
och genomföra tilläggsförvärv. Parallellt behöver vi även fortsätta
att se över bolagets struktur och arbeta med kostnadseffektiviteten",
säger Klas Johansson, styrelseledamot i Transcom och partner i Altor
Fund Manager AB.

"Börsen är en bra ägarform genom flera av ett bolags typiska
utvecklingsfaser, men efter ett drygt år i Transcom ser vi att
snabbare och mer genomgripande förändringar behövs och då kan en
period av privat ägande vara en bra lösning. Vi har en lång
investeringshorisont, resurser och kapital för att bygga ett starkare
och långsiktigt konkurrenskraftigare Transcom", säger Klas Johansson.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Transcom har under en period varit i förändring, där ledningen lyckats
väl med att stärka och stabilisera bolagets operationella såväl som
finansiella ställning. Altor tror dock att den fortsatta utvecklingen
av bolaget behöver accelereras och stödjas av ytterligare
investeringar och tilläggsförvärv. Detta är drivet både av den
befintliga strategin och av omvärldsfaktorer som förändras snabbt och
ställer högre krav på kontinuerliga produktivitetsförbättringar,
digital anpassning och teknisk utveckling. Med detta som bakgrund
tror Altor att Transcom i en nästa fas bäst skapar nödvändig
konkurrenskraft tillsammans med en långsiktig och kapitalstark
huvudägare i privat miljö.

Altor anser att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Transcoms
aktieägare och att det innebär en långsiktig och attraktiv lösning
för Bolaget, dess anställda och dess kunder. Altor, som redan genom
sitt nuvarande intresse i Transcom har en god överblick av hur
Bolagets verksamhet bedrivs, avser att stödja Bolaget och dess
ledning i det fortsatta arbetet med effektivisering och utveckling av
verksamheten. Altor har inte för avsikt att väsentligt ändra de
övergripande strategier som etablerats tillsammans med ledning och
styrelse under det senaste året. Altor kommer dock öka fokus på
investeringar i digitalisering och tilläggsförvärv som del i att
snabbare förbättra bolagets kunderbjudande, position och
konkurrenskraft.

Altor sätter stort värde på Transcoms ledning och medarbetare och är
övertygat om att Erbjudandet kommer att skapa tillväxt och positiva
effekter för såväl Bolagets medarbetare som för övriga intressenter.
Transcom är redan ett företag i förändring, där en del av det
pågående arbetet syftar till att sänka kostnader. Altor förutser inte
att Erbjudandets genomförande kommer att medföra väsentliga
förändringar för Transcoms anställda, ledning, anställningsvillkor,
eller för sysselsättningen och de platser där Transcom bedriver
verksamhet, utöver vad som kan komma att följa av den strategi som
Bolaget redan beslutat om. Altor har inte fattat några beslut om
väsentliga förändringar avseende Transcoms anställda, ledning,
anställningsvillkor eller avseende sysselsättningen och de platser
där Bolaget bedriver verksamhet. Under perioden efter att Erbjudandet
har fullföljts, och efter noggrann analys, kommer Altor att utvärdera
dessa frågor och hur Bolaget bäst utvecklas vidare.

Erbjudandet
Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. Om
Transcom betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till
aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning
av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i
motsvarande mån. Erbjudandet innebär att Transcom värderas till cirka
2 294 miljoner kronor.[4]

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för
de av Altor förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 36,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,05 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

- cirka 37,2 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 63,79 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

- cirka 41,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 61,81 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 35,7 % jämfört med stängningskursen om 64,50 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 december 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Altor innehar 6 377 238 aktier i Transcom, motsvarande cirka 24,3 % av
aktierna och rösterna i Transcom (exklusive 702 966 aktier som
innehas av Transcom).

Utöver vad som angivits ovan, innehar Altor inte några finansiella
instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i Transcom.
Altor har inte under de senaste sex månaderna före Erbjudandets
offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier
i Transcom eller finansiella instrument som ger en finansiell
exponering mot aktierna i Transcom. (För information om åtaganden
från större aktieägare att acceptera Erbjudandet, se "Åtaganden att
acceptera Erbjudandet" nedan.)

Altor kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att
förvärva, aktier i Transcom utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller
överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med
svensk lag och Nasdaq Stockholms Takeover-regler
("Takeover-reglerna"), och kommer att offentliggöras i enlighet med
tillämpliga regler.

Vissa närståendefrågor m.m.
Altor är största aktieägare i Transcom. Klas Johansson är
styrelseledamot i Altor, partner i Altor Fund Manager AB samt
styrelseledamot i Transcom. Detta medför att Erbjudandet omfattas av
bestämmelserna i avsnitt III i Takeover-reglerna. I de bestämmelserna
föreskrivs bland annat att Transcom är skyldigt att inhämta och
offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion). Som framgår
nedan har så också skett.

Fredrik Cappelen har ett konsultavtal med Altor Fund Manager AB enligt
vilket Fredrik Cappelen utför vissa rådgivningstjänster. Erik
Törnberg är investeringsansvarig på Creades, som har lämnat ett
åtagande om att acceptera Erbjudandet (se avsnittet "Åtaganden att
acceptera Erbjudandet" nedan).

Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Erik Törnberg har mot ovanstående
bakgrund inte deltagit och kommer inte att delta i Transcoms
handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. Detta
innebär att Transcoms styrelse inte är beslutsför i frågor som är
relaterade till Erbjudandet. Transcoms styrelse har emellertid
beslutat att utse en oberoende kommitté att fatta de beslut i
anledning av Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen att
fatta. Den oberoende kommittén består av styrelseledamöterna Henning
Boysen (styrelsens ordförande), Liselotte Hägertz Engstam och Mikael
Larsson. Den oberoende kommittén har på denna grund utvärderat
Erbjudandet och handlagt frågor relaterade till Erbjudandet.

Rekommendation från Transcoms oberoende kommitté och fairness opinion
från Deloitte

Transcoms oberoende kommitté har enhälligt beslutat att rekommendera
Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Den oberoende
kommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness
opinion) från Deloitte, enligt vilket, baserat på de antaganden och
reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt från
finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Transcom.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet
Creades, SEB-fonderna och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar 7
553 335 aktier, motsvarande cirka 28,8 % av aktierna och rösterna i
Transcom,[5]...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.