Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Altor: Altor AB offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Transcom

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Altor AB offentliggjorde den 21 december 2016 ett rekommenderat
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB
("Transcom") att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor
AB för 87,50 [1] kronor per aktie ("Erbjudandet"). En
erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 13
januari 2017.

Den 8 februari 2017 offentliggjorde Transcom sin bokslutskommuniké för
2016. Altor AB har till följd av detta upprättat ett tillägg till
erbjudandehandlingen ("Tillägget") som innehåller denna kommuniké.
Tillägget har idag offentliggjorts av Altor AB.

Tillägget och erbjudandehandlingen i svensk och engelsk version samt
övrig information om Erbjudandet publiceras på
www.altor.com/transcomoffer och www.nordea.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
den 9 februari 2017, kl. 10.15 CET.

Information om Erbjudandet
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på
www.altor.com/transcomoffer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tor Krusell
Informationschef, Altor Equity Partners
Tel: +46 70 543 87 47
E-post: tor.krusell@altor.se
Altor AB i korthet
Altor AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer
556962-4108. Altor AB ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB,
organisationsnummer 556962-9172, och Altor Fund IV (No. 2) AB,
organisationsnummer 556962-9198, och har sitt säte i Stockholm med
adressen Box 16116, 103 23 Stockholm. Altor AB har aldrig bedrivit
och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet. Bolagets
enda syfte är att inneha aktierna i Transcom, genomföra Erbjudandet
och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att finansiera och
fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag åt Transcom.

Altor Fund IV är en buyout-fond, med hemvist i Sverige, som förvaltas
av Altor Fund Manager AB, organisationsnummer 556962-9149. Altor Fund
Manager AB har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står
följaktligen under Finansinspektionens tillsyn. Altor Fund IV har två
miljarder euro i utfäst kapital och ett investeringsfokus riktat
gentemot medelstora bolag på den nordiska marknaden, med en
investeringshorisont på upp till 15 år. Den nuvarande portföljen
innehåller åtta investeringar; förutom Transcom även Norican,
Infotheek, Skandiabanken ASA (publikt), Realia, Navico, Spectrum
(publikt) och Hamlet Protein.

Altor Fund IV är den fjärde fonden i Altorfamiljen vars första fond,
Altor 2003 Fund, grundades år 2003. Samtliga tidigare fonder är
topprankade enligt Preqin. Tidigare och nuvarande innehav utgörs av
bolag såsom Dustin, Byggmax, Carnegie, Piab, Rossignol, Helly Hansen,
Apotek Hjärtat och SATS Elixia.

Transcom i korthet
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet.
Transcom levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk
support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom dess
omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Bolaget har ca 29
000 specialister i 52 anläggningar i 20 länder, som levererar
tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher. Transcoms aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i
erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Altor AB kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Altor AB kommer inte att tillhandahålla något vederlag
enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer. Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas
förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto
Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna
och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt
Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

[1]Om Transcom betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring
till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före
redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet
att reduceras i motsvarande mån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/altor/r/altor-ab-offentliggor-tillagg-till-erb...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.