Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

AlzeCure Pharma AB: KALLELSE TILL årsstämma i AlzeCure Pharma AB (PUBL)

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB (publ), org.nr 559094-8302, kallas
till årsstämma den 20 maj 2020 kl. 16.00 i Advokatfirman Schjødts
lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman
påbörjas 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
14 maj 2020;

· dels senast den 15 maj 2020 anmäla sin avsikt att delta i
årsstämman till AlzeCure Pharma AB (publ), "Årsstämma", Hälsovägen 7,
141 57 Huddinge, eller via e-post
birgitta.lundvik@alzecurepharma.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock
högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den
14 maj 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig,
bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad
tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna
förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar
bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats, www.alzecurepharma.se.

Information med anledning av Coronaviruset

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör
någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via
ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare
som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste
två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara
personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit
i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning på
bolagets webbplats, www.alzecurepharma.se.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så
begränsade som möjligt. Bland annat har bolaget beslutat att det inte
kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas
till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt
stämmoanförande och antalet närvarande representanter från bolaget
begränsas. En företagspresentation kommer istället att ske vid ett
separat tillfälle.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023 (VD)
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 9-11 - Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för AlzeCure Pharma AB (publ), som utgörs av William
Gunnarsson (valberedningens ordförande), Bo Rydlinger, Liselotte
Jansson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande), lämnar följande
förslag:

· att till ordförande på stämman välja advokat Emil Hedberg (punkt
2);

· att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter (punkt
9);

· att ett revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter
(punkt 9);

· att ett årligt arvode ska utgå med 150 000 till styrelsens
ordförande och med 75 000 till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt
10);

· att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt
10);

· att omval sker av styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ellen
Donnelly, Ragnar Linder och Pirkko Sulila Tamsen för tiden till
slutet av nästa årsstämma (punkt 11);

· att omval sker av styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden
till slutet av nästa årsstämma (punkt 11); och

· att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton
Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid
bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den
auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till
huvudansvarig revisor (punkt 11).

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet
balanseras i ny räkning.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i AlzeCure Pharma AB (publ)
, att som längst gälla fram till årsstämman 2024.

Dessa riktlinjer avser anställningsvillkoren för verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas efter det att riktlinjerna
antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar
som beslutas av bolagsstämman.

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska
bestå av fast lön, rörlig ersättning, andra förmåner samt pension.
Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till
befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå
uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader samt med
beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Den
sammanlagda möjliga ersättningen till ledande befattningshavare i
bolaget ska huvudsakligen fördelas enligt följande:

- Fast lön: 50-70%

- Rörlig ersättning: 5-10 %

- Andra förmåner: 0-5 %

- Pension: 25-35 %

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

AlzeCure Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver
innovativ läkemedelsforskning och utveckling med ett primärt fokus på
Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First
North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater
utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore® och Alzstatin®.
NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och
Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva
läkemedelskandidater för Alzheimers sjukdom. Genom en diversifierad
portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala
signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom
kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och
Parkinsons sjukdom. Bolaget har även två projekt inom smärta TrkA-NAM
samt VR1.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet förut-sätter att bolaget kan attrahera rätt
medarbetare. Dessa riktlinjer avser att ge bolaget förutsättningar
att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Fast lön

Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara
proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex
månadslöner för respektive befattningshavare. Den rörliga
ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt
definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för
bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål.
Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön.

Andra förmåner

Andra förmåner utgörs för bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal
praxis. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande
fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med
bolagsstämmans beslut.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den
allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom
individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.
Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på
initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från
bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej.
Bortsett från vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de
ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter
anställningens/uppdragets upphörande.

Lön och anställningsvillkor för medarbetare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för bolagets medarbetare beaktats.
Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter
samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del
av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocesser

I styrelsens uppgifter ingår att bereda och besluta om förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen
avser att upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde
år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska
även följa och utvärdera tillämpningen av riktl...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.