Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Alzinova: Delårsrapport 20160101-20160331

Sammanfattning av delårsrapport 1
Tre månader (2016-01-01 - 2016-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -280 175 SEK
(-263 516 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06) före
utspädning och -0,05 SEK efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 93,9 % (74,7 %)
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 4 312 000 aktier
per 2016-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "Alzinova" avses Alzinova AB med
organisationsnummer 556861-8168.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· Under januari påbörjades valideringen av patent "A?CC" i ett
flertal europeiska länder, till följd av EPO-godkännandet under
november 2015. I mars erhölls patentskydd på en omfattande marknad
med en total befolkning om ca. 540 miljoner människor. De 24 länder
som på uppdrag av Alzinova nu validerat och godkänt patentet är:
Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Turkiet och Österrike.

· I februari erhölls formellt godkännande av patent "ALZ-201" av EPO
varpå valideringen av detta patent i ett flertal europeiska länder
påbörjades.

· I februari erhölls slutgiltig utbetalning av VGR (Västra
Götalandsregionen) villkorslån del 2.

· I februari deltog vi på Swiss Scandinavian Bio Business Seminar
där ett flertal intressanta kontakter skapades.

· I mars slutfördes ett framgångsrikt Vinnovastött projekt som
syftade till att pröva olika doser av vaccinet ALZ-101 på ett nytt
djurslag och via ett nytt administrationssätt. Projektet påvisade att
det valda djurslaget och det nya administrationssättet båda är
lämpliga och att vaccinets säkerhetsprofil är god.

· I mars blev Alzinova registrerat som SME (Micro, Small or
Medium-Sized Enterprise) vilket kommer ge ökade möjligheter att
erhålla bidrag från EU, hanterade genom EMA (European Medicines
Agency/Europeiska Läkemedelsverket).

· I mars förlängdes avtalet med det läkemedelsbolag som utvärderar
vår antikropp ALZ-201, till september 2016. Bolaget skrev också
kontrakt med ett tyskt specialistföretag för formulerings- och
processutveckling av läkemedelsprodukten, samt med ett brittiskt
ledande företag för stabilitetsstudier av läkemedelssubstansen.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

· I april deltog vi på BioEurope Spring i Stockholm. Det var ett
mycket lyckat möte för vår del med många intressanta kontakter.

· I början av maj erhöll vi Konsultcheck, ett bidrag på 50,000 kr,
från Västra Götalandsregionen.

· I början av maj ingicks ett icke-kommersiellt samarbetsavtal kring
antikropp ALZ-201 med ytterligare ett stort nordamerikanskt
läkemedelsbolag. Samarbetet syftar till att utvärdera
bindningsegenskaperna hos antikroppen ALZ-201 för att kunna
fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-? som
ligger bakom Alzheimers sjukdom. Alzinovas grundteknologi, A?CC,
ingår även i projektet som forskningsreagens.

VD kommenterar

Efter den lyckade noteringen på AktieTorget fick vi finansiella
resurser till att påbörja flera projekt under hösten 2015. Det är
glädjande att samtliga projekt nu löper enligt plan. Vi fortsätter
att fokusera på vaccinet ALZ-101, samtidigt som vi kontinuerligt
utvärderar hur vi bäst skall exploatera den monoklonala antikroppen
ALZ-201. Med anledning av detta är det mycket positivt att vi nu har
två pågående samarbeten med stora läkemedelsbolag avseende ALZ-201.
Samarbetena har möjliggjorts av dessa två bolags stora intresse för
vår monoklonala antikropp. Om utvärderingen av ALZ-201 utfaller väl,
finns mycket goda förutsättningar för en spännande fortsättning med
ett attraktivt kommersiellt innehåll. Vi erhåller samtidigt
riskreducering/värdehöjning utan någon kostnad för Alzinova.

Utvecklingen av ALZ-101 i det pre-kliniska arbetet löper enligt plan.
Vi ser lovande resultat vad avser vaccinets förmåga att generera
antikroppar som faktiskt når avsedd target i hjärnan. Det innebär att
det finns fortsatt goda förutsättningar att oskadliggöra de för
hjärnan toxiska oligomererna. En första utvärdering av
säkerhetsprofilen indikerar att vi kan fortsätta utvecklingsarbetet,
och en andra utvärdering har därför påbörjats där effekten av olika
doser av adjuvans (ett ämne som stimulerar immunförsvaret) prövas.

Vi har erhållit leverans av GLP-material (Good Laboratory Practice)
för det pre-kliniska arbetet och således kunnat inleda det viktiga
formuleringsarbetet liksom utvecklandet av analytiska metoder.
Stabilitetstester för läkemedelssubstansen pågår för närvarande, och
fortsätter fram till 2018.

På IP-området fortsätter arbetet med att utveckla skyddet för vår
teknologi och våra två produkter. Vi fortsätter kommunikationen med
myndigheter i de befintliga ärenden som ännu inte avslutats.
Samtidigt har vi inlett arbetet med att förstärka IP-skyddet med nya
patentansökningar.

Den finansiella situationen är fortsatt god. Vi ser i dagsläget ingen
anledning att ompröva målet att genomföra det pre-kliniska arbetet
med befintliga medel, under förutsättning att inlösen av
teckningsoptioner i år faller väl ut.

Vi kan konstatera att intresset för våra produkter fortsätter att
skapa stor uppmärksamhet. Det faktum att de är unika med sina
specifika bindningar till de ihopklumpade, lösliga formerna av
amyloid-? som benämns oligomerer ger oss potential att på ett unikt
sätt oskadliggöra denna, för hjärnan, mycket toxiska substans.

Göteborg, 2016-05-18
Per Wester
VD, Alzinova AB

Om Alzinova

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för
behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar
mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi
möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor
träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens
uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett
långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers
sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande
inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom
diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som
verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av
GU Ventures AB.

Framtidsutsikter

Idag uppskattar man att det finns ca. 33 miljoner patienter med
Alzheimers sjukdom i världen. Varje år tillkommer 6,9 miljoner
patienter. Samhällets kostnader för sjukdomen uppskattas till ca 570
miljarder USD årligen. Läkemedelskostnaden enbart för Alzheimer
mediciner uppgår till ca 6 miljarder USD årligen. En siffra som
kommer att mer än fördubblas till 2023. Idag finns ingen behandling
som kan ge annat än tillfällig symptomlindring. Flera källor uppger
att läkemedel som kan ge åtminstone marginellt goda
behandlingseffekter kommer att innebära stora försäljnings- och
intäktsmöjligheter.

Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av
vaccinprodukten, ALZ-101. Vårt mål är att erhålla godkännande att
inleda kliniska studier 2018. För att finansiera verksamheten fram
till dess finns tillräckligt kapital, under förutsättning att TO1 som
genomförs i november 2016 når full teckning.

(För bild se bifogad PDF)
Bilden visar Alzinovas patenterade A?CC-molekyl

Vi kommer också utvärdera möjligheterna att fortsätta utvecklingen av
antikroppen ALZ-201 efter det att vi erhåller resultat från de tester
som pågår hos våra samarbetspartners. Det kan finnas möjligheter för
bolaget att utveckla antikroppen både som terapi och diagnostik.
Fokus ligger dock alltjämt på vaccinet, ALZ-101.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i
Alzinova. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid
sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Dessa risker beskrivs utan
inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets
prospekt utgivet i samband med listningsemissionen i november 2015.

Aktien

Alzinovas aktie noterades på AktieTorget den 25 november 2015.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Antalet aktier i Alzinova uppgår till 4 312 000 stycken. Bolaget har
ett aktieslag. Aktien ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Bolaget har under kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av
ALZ-101, ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vid kvartalsskiftet hade
bolaget en kassabehållning om 17,4 MSEK. Soliditeten vid kvartalets
utgång var 93,9 %.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2016 2016-08-29
Delårsrapport 3, 2016 2016-11-28
Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-24

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
bokslutskommunikén

ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Göteborg, den 18 maj 2016
Alzinova AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/delarsrapport-20160101-20160331,c20...
http://mb.cision.com/Main/13200/2012268/517561.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.