Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Amasten Fastighets AB: Amasten offentliggör preliminära räkenskaper för det första kvartalet 2020

Med anledning av att Amasten Fastighets AB:s ("Amasten" eller
"Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission för att
delfinansiera ett förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 22
fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 500 mkr
offentliggör Amasten preliminära räkenskaper för det första kvartalet
2020. Teckningsåtaganden motsvarande hela volymen om 90 miljoner
aktier i den riktade nyemissionen har erhållits. För mer information
kring förvärvet och den riktade nyemissionen, se separat
pressmeddelande med rubrik "Amasten tecknar avtal om förvärv av
fastighetsportfölj för 1,5 mdkr, villkorat av finansiering, och avser
att genomföra en riktad nyemission av stamaktier".

Hyresintäkterna för perioden januari till mars 2020 uppgick till 109
mkr, vilket motsvarar en ökning om 35 mkr jämfört med samma period
föregående år. Ökningen förklaras främst av stora förvärv under 2019
då bland annat Urbano AB med ett underliggande fastighetsvärde om 2,8
mdkr förvärvades. Driftsöverskottet för det första kvartalet 2020
uppgick till 48 mkr. Till följd av ett större fastighetsbestånd och
bättre finansieringsvillkor ökade förvaltningsresultatet till 24 mkr,
jämfört med 11 mkr samma period föregående år. Amastens pågående
projekt löper på enligt plan och i takt med att dessa färdigställs
förbättras intjäningsförmågan. Delar av projektkostnaderna belastar
Amastens förvaltningsresultat under första kvartalet.

Fastighetsbeståndet per den 31 mars 2020 bestod av 4 555 lägenheter.
Den totala uthyrningsbara arean inklusive kommersiella lokaler
uppgick till 398 714 kvadratmeter. Verkligt värde för
fastighetsbeståndet har ökat under kvartalet från 6 431 mkr till 6
574 mkr. Fastighetsvärdet utgörs av cirka 90 procent bostäder. Den
positiva förändringen i verkligt värde under kvartalet förklaras av
investeringar i befintligt bestånd (126 mkr), förvärv (9 mkr),
avyttringar (-27 mkr) samt värdeförändringar fastigheter (36 mkr).
Värdeförändringar fastigheter förklaras främst av förbättrat
kassaflöde.

Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,71 kr vid
kvartalets utgång.

Resultaträkningsposter, 1 jan - 31 1 jan - 31 mars 2019 1 jan-31 dec 2019
mkr mars 2020
Hyresintäkter 109 74 398
Driftsöverskott 48 32 192
Förvaltningsresultat 24 11 84
Värdeförändringar 33 33 431
fastigheter och derivat
Skatt -15 -6 -91
Periodens resultat 42 39 424

Balansräkningsposter, mkr 31 mars 2020 31 mars 2019 31 dec 2019
Fastighetsvärde 6 574 3 501 6 431
Likvida medel 57 111 122
Eget kapital 3 102 1 235 3 059
Räntebärande skulder 3 617 2 405 3 501
Balansomslutning 7 063 3 848 6 876

Nyckeltal 31 mars 2020 31 mars 2019 31 dec 2019
Antal stamaktier 456 122 608 176 884 005 456 027 370
Resultat per stamaktie, kr 0,08 0,20 0,90
Eget kapital per stamaktie, kr 6,31 5,70 6,27
EPRA NAV per stamaktie, kr 6,71 6,29 6,64
Belåningsgrad, % 52% 63% 51%
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93% 91% 93%
Uthyrningsbar area, kvm 398 714 285 178 404 901

Intjäningsförmåga på årsbasis, mkr 31 mars 2020
Intäkter 446
Kostnader -204
Driftsöverskott 242
Central administration -30
Resultat från andelar i intressebolag 8
Finansnetto -62
Förvaltningsresultat 158

Alla siffror är preliminära och ej granskade av Bolagets revisor. Den
fullständiga delårsrapporten kommer att offentliggöras den 8 maj
2020. För definitioner av nyckeltal och intjäningsförmåga, vänligen
se Amastens årsredovisning för 2019.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17.31 CET.

_____________________________________________________________________
Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399,
info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/1704/3099628/1238292.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.