Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Amasten Fastighets AB: Amasten tecknar avtal om förvärv av fastighetsportfölj för 1,5 mdkr, villkorat av finansiering, o...

Amasten Fastighets AB (publ) ("Amasten" eller "Bolaget") har idag, via
dotterbolag, ingått ett avtal villkorat av finansiering med ett
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB")
om att förvärva en fastighetsportfölj med ett underliggande
fastighetsvärde om 1 500 mkr ("Förvärvet"). Fastigheterna är belägna
i Karlstad, Tranås, Motala och Skövde och har en uthyrningsbar area
om 104 513 kvadratmeter. Bostadsfastigheter utgör 85 procent av
fastighetsvärdet och består av 1 259 lägenheter. Amasten ser en god
potential i det förvärvade beståndet, bland annat genom uppgradering
av lägenheter.

Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller nödvändig
bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital. Den preliminära
köpeskillingen för fastighetsägande bolag i Förvärvet uppgår till 20
mkr. Därutöver ska Amasten på tillträdesdagen lösa de
fastighetsägande bolagens bank- och koncernskulder.

Som en del i att finansiera Förvärvet och för att uppfylla villkoren i
avtalet avser Amasten att genomföra en riktad nyemission om totalt 90
miljoner stamaktier ("Nyemissionen"). Nyemissionen är på förhand
fulltecknad genom teckningsåtaganden från ett antal befintliga
aktieägare inklusive Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, ICA-handlarnas
Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och SBB. Ingen
ersättning eller garanterad tilldelning vid allokering erhålls i
utbyte mot teckningsåtagandena. I tillägg till detta har ett antal
ytterligare befintliga aktieägare uttryckt intresse att teckna aktier
i Nyemissionen.

Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda
förutsättningarna för efterfrågan från institutionella investerare
att delta i Nyemissionen genom ett så kallat accelererat book

building-förfarande. Nyemissionen ryms inom det bemyndigande som
årsstämman beslutade om den 16 maj 2019. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är primärt att fullborda Förvärvet och
att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt. En potentiell positiv följdverkan är även att
Bolaget adderar nya långsiktiga institutionella ägare.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Amasten beslutar
härom, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln
öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den
29 april 2020. Bolaget kommer att informera om slutligt utfall av
Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har
avslutats.

I syfte att underlätta leverans av aktier har Eiendomsspar AS, Helene
Sundt AS och Bengt Kjell genom Expassum Invest AB erbjudit sig att
låna ut aktier i samband med Nyemissionen.

"Amasten fortsätter sin tillväxt och genom affären når vi över 8 mdkr
i fastighetsvärde. Vi stärker det löpande kassaflödet och förvärvet
ger en positiv effekt på intjäningsförmågan per aktie. Därutöver
finns goda möjligheter att utveckla de förvärvade
bostadsfastigheterna genom uppgraderingar och därmed framtida
hyreshöjningar", säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten

Kort om Förvärvet

· 22 fastigheter med en uthyrningsbar area om 104 513 kvm och ett
hyresvärde om 106 mkr

· Fastigheterna är belägna i Tranås (48 114 kvm), Motala (36 436
kvm), Karlstad (18 296 kvm) och Skövde (1 667 kvm).

· Underliggande fastighetsvärde om 1 500 mkr motsvarande 14 352 kr
per kvm

· Bostadsfastigheter utgör 85 procent av fastighetsvärdet och består
av 1 259 lägenheter

· Förvärvet finansieras med likvid från Nyemissionen samt extern
finansiering i form av banklån

· Tillträde planeras ske den 1 juli 2020
Motiv till Förvärvet

· Fastigheternas karaktär passar väl in i Amastens bestånd i termer
av fastighetsvärde per kvadratmeter och genomsnittshyra

· Förvärvets storlek skapar förutsättningar för stordriftsfördelar
och därmed en effektivare fastighetsförvaltning

· Omfattande renoveringspotential ger möjligheter till betydande
hyresökningar

Amasten efter Förvärvet

Nedan redovisas fastighetsrelaterade nyckeltal och bedömd
intjäningsförmåga för Amasten per den 31 mars 2020, för den
förvärvade fastighetsportföljen samt Amasten proforma per den 31 mars
2020 efter Förvärvet. Alla siffror är preliminära och ej granskade av
Bolagets revisor.

Effekter av Amasten den Förvärvet Amasten proforma
Förvärvet 31 mars 2020 efter Förvärvet
Fastighetsrelaterade
nyckeltal
Antal fastigheter 123 22 145
Antal lägenheter 4 555 1 259 5 814
Uthyrningsbar area, 398 714 104 513 503 227
kvm
Hyresvärde, mkr 453 106 559
Ekonomisk 93% 98% 94%
uthyrningsgrad, %
Fastighetsvärde, mkr 6 574 1 500 8 074
Fastighetsvärde, kr 16 488 14 352 16 044
per kvm
Årligt hyresvärde, 1 136 1 014 1 074
kr per kvm
Bedömd
intjäningsförmåga på
årsbasis, mkr
Intäkter 446 103 549
Fastighetskostnader -204 -42 -246
Driftsöverskott 242 61 303
Central -30 0 -30
administration
Resultat från 8 0 8
andelar i
intressebolag
Finansnetto -62 -14 -76
Förvaltningsresultat 158 47 205

Villkor för genomförande av Förvärvet

Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller nödvändig
bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital genom nyemission.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17.31 CET.

_____________________________________________________________________
Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399,
info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-tecknar-avtal...
https://mb.cision.com/Main/1704/3099639/1238300.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.