Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-12

Amasten Holding: Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars
2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida
www.amasten.se.

Kvartalet januari-mars 2017

· Hyresintäkterna uppgick till 65,0 mkr (56,2).

· Driftsöverskottet uppgick till 26,2 mkr (25,6).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 mkr (8,1).

· Periodens resultat ökade till 33,2 mkr (18,0).

· Resultatet per stamaktie ökade till 0,20 (0,09).

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,18 (4,07).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Finspång med ett
underliggande fastighetsvärde om 177,5 mkr ingicks.

· Ytterligare ett förvärvsavtal ingicks avseende en portfölj med ett
underliggande fastighetsvärde om

248 mkr i Ronneby.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Amasten tillträdde det ovan nämnda beståndet i Finspång i början av
april.

· I början av maj emitterades ytterligare obligationer om 100 mkr med
en kupong om Stibor +6 procent. Obligationerna emitterades till en
kurs om 101 procent vilket innebär en ränta på cirka Stibor +5,5
procent.

· Amasten genomförde i början av maj både avyttringar och förvärv av
fastigheter. Förvärven skedde i bolagsform och baserades på ett
underliggande fastighetsvärde om 63,8 mkr. Även försäljningarna
skedde i bolagsform och baserades på ett underliggande
fastighetsvärde på 90,8 mkr. De avyttrande fastigheterna utgörs av
tre fastigheter i Sollefteå och sex mindre fastigheter i Härnösand.
Förvärven avser en centralt belägen större fastighet i Sundsvall med
bostäder och lokaler, samt tre mindre kommersiella fastigheter i
Karlskoga och Smålandsstenar.

Perioden i korthet, Jan Jan Nyckeltal i 31
mkr -mars -mars urval mars
2017 2016 2017

? Hyresintäkter 65,0 56,2 ? Substansvärde/st 5,18 kr
amaktie, kr
? Driftsöverskott 26,2 25,6 ? Eget 4,61 kr
kapital/stamakti
e, kr
? Finansnetto -14,9 -8,2 ? Fastighetsvärde 2591 mkr
? Förvaltningsresultat 2,3 8,1 ? Belåningsgrad 63 %
? Värdeförändringar 43,8 15,6 ? Belåningsgrad 68 %
fastigheter fastigheter
? Periodens resultat 33,2 18,0 ? Soliditet 32 %
? Resultat per 0,20 0,09 ? Ekonomisk 92 %
stamaktie, kr uthyrningsgrad

Kommentarer avseende första kvartalet 2017

"Amastens första kvartal präglades av fortsatt starka värdeökningar
till följd av det värdehöjande renoveringsarbetet och en stark
transaktionsmarknad. Under perioden aviserades också förvärv av
bostadsportföljer till ett värde av 425 mkr."

"Under första kvartalet renoverades 23 lägenheter, vilket är mer än
dubbelt så många som under första kvartalet i fjol."

"Arbetet med att sälja av fastigheter på orter som inte långsiktigt
passar portföljen fortskrider. Efter första kvartalets utgång har vi
sålt vårt bestånd i Sollefteå, samt ett antal mindre fastigheter i
Härnösand som inte passar förvaltningsstrategin. Istället har vi
bland annat förvärvat vår första fastighet i Sundsvall, vilket är i
linje med vår målsättning att öka närvaron i de större städer vi idag
finns på pendlingsavstånd till."

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar för första kvartalet 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00
den 12 maj 2017.

__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA
Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-holding-ab--publ--pu...
http://mb.cision.com/Main/1704/2263960/673308.pdf
http://mb.cision.com/Public/1704/2263960/95843ce3172ea39e.pdf

Författare WKR