Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Amasten Holding: Kommuniké från årsstämma i Amasten

Vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att
styrelsen för Amasten Holding AB ska bestå av sex ledamöter, Rickard
Backlund, Christian Hahne, Veronika Sjödin, Elisabeth Norman, Elias
Georgiadis samt Ulf Nilsson. Det var omval av samtliga ledamöter
bortsett från Ulf Nilsson som blev nyvald då Gert Persson inte stod
till förfogande för omval. Ulf Nilsson är VD för det börsnoterade D.
Carnegie & Co där han varit anställd sedan 2013. Han har stor
erfarenhet av fastighetstransaktioner och är jur. kand i botten.

Därutöver beslutades att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå? med totalt 800 000 kronor, varav 300 000
kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga
styrelseledamöter. Stämman beslutade också att arvode till bolagets
revisor ska utgå? enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för
preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per
preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden
intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel
föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av
befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny
räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa
utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 8 juli 2016,
10 oktober 2016, 10 januari 2017 samt 10 april 2017 (under
förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2017).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att
under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller
preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i
förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.15 torsdagen den 19
maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/kommunike-fran-arsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/1704/2013378/518365.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.